Prawdziwą rozmową między przyjaciółmi jest milczenie. Oni nie muszą nic mówić, żeby się zrozumieć.


prawdziwą-rozmową-między-przyjaciółmi-jest-milczenie-oni-nie-muszą-nic-mówić-żeby-ę-zrozumieć
margaret lee runbeckprawdziwąrozmowąmiędzyprzyjaciółmijestmilczenieoniniemusząnicmówićżebysięzrozumiećprawdziwą rozmowąrozmową międzymiędzy przyjaciółmiprzyjaciółmi jestjest milczenieoni nienie musząmuszą nicnic mówićżeby sięsię zrozumiećprawdziwą rozmową międzyrozmową między przyjaciółmimiędzy przyjaciółmi jestprzyjaciółmi jest milczenieoni nie musząnie muszą nicmuszą nic mówićżeby się zrozumiećprawdziwą rozmową między przyjaciółmirozmową między przyjaciółmi jestmiędzy przyjaciółmi jest milczenieoni nie muszą nicnie muszą nic mówićprawdziwą rozmową między przyjaciółmi jestrozmową między przyjaciółmi jest milczenieoni nie muszą nic mówić

Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa.Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi; a z nieprzyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.Słowa są naj­większym oszus­twem, na ja­kie fa­ceci nas na­bierają. Myślałaś, że poz­nałaś anioła, bo mówi do ciebie wszys­tkie te cho­ler­nie ważne słowa? Głupia. Anioły po pros­tu są, nie muszą nic mówić, nie udają, że cię znają. Nie muszą. Są, gdy ich pot­rze­bujesz. Anioły są tyl­ko dla ciebie.Chętniej rozsądzam sprawy między wrogami niż między przyjaciółmi, bo z przyjaciół w każdym razie jedna strona stanie się moim wrogiem, z wrogów jedna ze stron przyjacielem.Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone.