Prawdziwa miłość nie ulega zobojętnieniu, cała jest z ducha, więc nie stygnie. Żar się spopiela, ale nie gwiazda.


prawdziwa-miłość-nie-ulega-zobojętnieniu-cała-jest-z-ducha-więc-nie-stygnie-Żar-ę-spopiela-ale-nie-gwiazda
wictor hugoprawdziwamiłośćnieulegazobojętnieniucałajestduchawięcstygniearsięspopielaalegwiazdaprawdziwa miłośćmiłość nienie ulegaulega zobojętnieniucała jestjest zz duchawięc nienie stygnieŻar sięsię spopielaale nienie gwiazdaprawdziwa miłość niemiłość nie uleganie ulega zobojętnieniucała jest zjest z duchawięc nie stygnieŻar się spopielaale nie gwiazdaprawdziwa miłość nie ulegamiłość nie ulega zobojętnieniucała jest z duchaprawdziwa miłość nie ulega zobojętnieniu

Mo­ja miłość jest praw­dzi­wa więc poz­wo­liła bym abyś był szczęśli­wy z inną, ale jes­tem też ko­bietą więc nie dałabym wam o so­bie za­pom­nieć ....Mówi się, że miłość jest ślepa. To zupełne kłamstwo - nie ma niczego bardziej widzącego niż prawdziwa miłość.Gdy tylko miłość między nami jest czymś uzgodnionym, pewnym, stygnie jak na twardo, przestaje być miłością.Szczęście jest sta­nem ducha, a więc nie może być trwałe.Miłość wierna - jeśli nie ulega zubożeniu - jest dla człowieka najbardziej dostępnym sposobem zachowania w sobie tego, co najlepsze.Prawdziwa arystokracja płynie z ducha, a nie z odziedziczonego po przodkach tytułu czy fortuny.