Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie.


prawdziwa-miłość-nie-wyczerpuje-ę-nigdy-im-więcej-dajesz-tym-więcej-jej-zostanie
antoine de saint - exuperyprawdziwamiłośćniewyczerpujesięnigdyimwięcejdajesztymjejzostanieprawdziwa miłośćmiłość nienie wyczerpujewyczerpuje sięsię nigdyim więcejwięcej dajesztym więcejwięcej cici jejjej zostanieprawdziwa miłość niemiłość nie wyczerpujenie wyczerpuje sięwyczerpuje się nigdyim więcej dajesztym więcej ciwięcej ci jejci jej zostanieprawdziwa miłość nie wyczerpujemiłość nie wyczerpuje sięnie wyczerpuje się nigdytym więcej ci jejwięcej ci jej zostanieprawdziwa miłość nie wyczerpuje sięmiłość nie wyczerpuje się nigdytym więcej ci jej zostanie

Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas.Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej.Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić.im więcej masz przestrzeni tym więcej możesz jej dać innym Rzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda.Sa­mot­ność zaczęła mi dos­kwierać... Gdy zas­ma­kujesz czym jest blis­kość dru­giego człowieka pot­rze­bujesz jej z biegiem cza­su co­raz więcej,więcej i więcej...