Prawdziwe symbiozy dokonują się przez długi okres i występują tylko pomiędzy szczególnie zniekształconymi istotami. Tylko oczywiste braki nie dopingują do konkurencji. A może powinniśmy lepiej zdawać sobie sprawę z naszych defektów, aby móc zrastać się we właściwym miejscu?


prawdziwe-symbiozy-dokonują-ę-przez-długi-okres-i-występują-tylko-pomiędzy-szczególnie-zniekształconymi-istotami-tylko-oczywiste-braki-nie
barbara frischmuthprawdziwesymbiozydokonująsięprzezdługiokreswystępujątylkopomiędzyszczególniezniekształconymiistotamitylkooczywistebrakiniedopingujądokonkurencjimożepowinniśmylepiejzdawaćsobiesprawęnaszychdefektówabymóczrastaćwewłaściwymmiejscuprawdziwe symbiozysymbiozy dokonujądokonują sięsię przezprzez długidługi okresokres ii występująwystępują tylkotylko pomiędzypomiędzy szczególnieszczególnie zniekształconymizniekształconymi istotamitylko oczywisteoczywiste brakibraki nienie dopingujądopingują dodo konkurencjimoże powinniśmypowinniśmy lepiejlepiej zdawaćzdawać sobiesobie sprawęsprawę zz naszychnaszych defektówaby mócmóc zrastaćzrastać sięsię wewe właściwymwłaściwym miejscuprawdziwe symbiozy dokonująsymbiozy dokonują siędokonują się przezsię przez długiprzez długi okresdługi okres iokres i występująi występują tylkowystępują tylko pomiędzytylko pomiędzy szczególniepomiędzy szczególnie zniekształconymiszczególnie zniekształconymi istotamitylko oczywiste brakioczywiste braki niebraki nie dopingująnie dopingują dodopingują do konkurencjia może powinniśmymoże powinniśmy lepiejpowinniśmy lepiej zdawaćlepiej zdawać sobiezdawać sobie sprawęsobie sprawę zsprawę z naszychz naszych defektówaby móc zrastaćmóc zrastać sięzrastać się wesię we właściwymwe właściwym miejscu

Kochać coś, to znaczy zdawać sobie sprawę, że można to stracić.Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy.Moim sprzymierzeńcem jest Moc. A sprzymierzeńcem jest potężnym. Życie ona tworzy i sprawia, że ono wzrasta. Jej energia otacza nas i łączy. Świetlistymi istotami jesteśmy, nie tą surową materią. - Yoda szerokim gestem wskazał ogrom otaczającego ich wszechświata. - Poczuć ją musisz. Wczuj się w jej przepływ. Wyczuj Moc wokół siebie. Tutaj - powiedział wskazując palcem - pomiędzy tobą i mną, tym drzewem i skałą.Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.Każdy człowiek jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata. Dlatego emanuje sobie tylko właściwym pięknem.