Prawdziwe symbiozy dokonują się przez długi okres i występują tylko pomiędzy szczególnie zniekształconymi istotami. Tylko oczywiste braki nie dopingują do konkurencji. A może powinniśmy lepiej zdawać sobie sprawę z naszych defektów, aby móc zrastać się we właściwym miejscu?


prawdziwe-symbiozy-dokonują-ę-przez-długi-okres-i-występują-tylko-pomiędzy-szczególnie-zniekształconymi-istotami-tylko-oczywiste-braki-nie
barbara frischmuthprawdziwesymbiozydokonująsięprzezdługiokreswystępujątylkopomiędzyszczególniezniekształconymiistotamitylkooczywistebrakiniedopingujądokonkurencjimożepowinniśmylepiejzdawaćsobiesprawęnaszychdefektówabymóczrastaćwewłaściwymmiejscuprawdziwe symbiozysymbiozy dokonujądokonują sięsię przezprzez długidługi okresokres ii występująwystępują tylkotylko pomiędzypomiędzy szczególnieszczególnie zniekształconymizniekształconymi istotamitylko oczywisteoczywiste brakibraki nienie dopingujądopingują dodo konkurencjimoże powinniśmypowinniśmy lepiejlepiej zdawaćzdawać sobiesobie sprawęsprawę zz naszychnaszych defektówaby mócmóc zrastaćzrastać sięsię wewe właściwymwłaściwym miejscuprawdziwe symbiozy dokonująsymbiozy dokonują siędokonują się przezsię przez długiprzez długi okresdługi okres iokres i występująi występują tylkowystępują tylko pomiędzytylko pomiędzy szczególniepomiędzy szczególnie zniekształconymiszczególnie zniekształconymi istotamitylko oczywiste brakioczywiste braki niebraki nie dopingująnie dopingują dodopingują do konkurencjia może powinniśmymoże powinniśmy lepiejpowinniśmy lepiej zdawaćlepiej zdawać sobiezdawać sobie sprawęsobie sprawę zsprawę z naszychz naszych defektówaby móc zrastaćmóc zrastać sięzrastać się wesię we właściwymwe właściwym miejscu

nie-wystarczy-być-we-właściwym-miejscu-we-właściwym-czasie-musisz-być-właściwą-osobą-we-właściwym-miejscu-we-właściwym-czasie
Kochać coś, to znaczy zdawać sobie sprawę, że można to stracić. -Gilbert Keith Chesterton
kochać-coś-to-znaczy-zdawać-sobie-sprawę-że-można-to-stracić
Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy. -Jan Paweł II
każde-pokolenie-powinno-zdawać-sobie-sprawę-iż-wolność-nie-polega-na-tym-żeby-robić-co-nam-ę-żywnie-podoba-ale-na-prawie-do-robienia-tego-co
Każdy człowiek jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata. Dlatego emanuje sobie tylko właściwym pięknem. -Aldona Różanek
każdy-człowiek-jest-innym-kwiatem-w-ogrodzie-wszechświata-dlatego-emanuje-sobie-tylko-właściwym-pięknem