Prawdziwy mężczyzna nie może sobie pozwolić na załamanie nerwowe - już raczej doczeka się zawału serca. Kobieta może czasem poczuć się wykończona, nie musi demonstrować swej siły, wolno jej popadać w kryzysy i depresje. Jej wolno przyznać się, że nie daje sobie rady, wolno poszukać pomocy u terapeuty lub w grupie podobnych jej ludzi.


prawdziwy-mężczyzna-nie-może-sobie-pozwolić-na-załamanie-nerwowe-już-raczej-doczeka-ę-zawału-serca-kobieta-może-czasem-poczuć-ę
marian schreiberprawdziwymężczyznaniemożesobiepozwolićnazałamanienerwowejużraczejdoczekasięzawałusercakobietaczasempoczućwykończonamusidemonstrowaćswejsiływolnojejpopadaćkryzysydepresjejejprzyznaćsiężedajeradyposzukaćpomocyterapeutylubgrupiepodobnychludziprawdziwy mężczyznamężczyzna nienie możemoże sobiesobie pozwolićpozwolić nana załamaniezałamanie nerwowenerwowejużjuż raczejraczej doczekadoczeka sięsię zawałuzawału sercakobieta możemoże czasemczasem poczućpoczuć sięsię wykończonanie musimusi demonstrowaćdemonstrować swejswej siływolno jejjej popadaćpopadać ww kryzysykryzysy ii depresjejej wolnowolno przyznaćprzyznać sięże nienie dajedaje sobiesobie radywolno poszukaćposzukać pomocypomocy uu terapeutyterapeuty lublub ww grupiegrupie podobnychpodobnych jejjej ludziprawdziwy mężczyzna niemężczyzna nie możenie może sobiemoże sobie pozwolićsobie pozwolić napozwolić na załamaniena załamanie nerwowezałamanie nerwowejuż raczejjuż raczej doczekaraczej doczeka siędoczeka się zawałusię zawału sercakobieta może czasemmoże czasem poczućczasem poczuć siępoczuć się wykończonanie musi demonstrowaćmusi demonstrować swejdemonstrować swej siływolno jej popadaćjej popadać wpopadać w kryzysyw kryzysy ikryzysy i depresjejej wolno przyznaćwolno przyznać sięże nie dajenie daje sobiedaje sobie radywolno poszukać pomocyposzukać pomocy upomocy u terapeutyu terapeuty lubterapeuty lub wlub w grupiew grupie podobnychgrupie podobnych jejpodobnych jej ludzi

Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można.Kobieta piękna, lecz pozbawiona bystrości umysłu, nie daje kochankowi nic poza fizycznym delektowaniem się jej urodą. Brzydka, ale mądra może do tego stopnia rozkochać mężczyznę w swojej inteligencji, że nie pragnie niczego ponadto. Cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu trafiła się kobieta piękna, inteligentna i wykształcona?.Wolno ci inaczej myśleć niż twoja epoka, ale nie wolno ci ubierać się inaczej.Pożądanie silnej wiary nie jest dowodem silnej wiary, raczej jej przeciwieństwem. Kto ją posiada, ten może pozwolić sobie na piękny zbytek sceptycyzmu: gdyż jest dość pewny, dość mocny, dostatecznie do niej przywiązany.Obecnie kobiecie katolickiej wolno unikać ciąży przy pomocy matematyki, ale surowo zabronione jest uciekanie się do chemii lub fizyki.Nie wolno się na swoją epokę boczyć, nie wyrządzając sobie samemu krzywdy.