Prawdziwy przyjaciel wnosi więcej w nasze szczęście niż tysiąc wrogów w nasze nieszczęście.


prawdziwy-przyjaciel-wnosi-więcej-w-nasze-szczęście-ż-tysiąc-wrogów-w-nasze-nieszczęście
marie von ebner - eschenbachprawdziwyprzyjacielwnosiwięcejnaszeszczęścieniżtysiącwrogównieszczęścieprawdziwy przyjacielprzyjaciel wnosiwnosi więcejwięcej ww naszenasze szczęścieszczęście niżniż tysiąctysiąc wrogówwrogów ww naszenasze nieszczęścieprawdziwy przyjaciel wnosiprzyjaciel wnosi więcejwnosi więcej wwięcej w naszew nasze szczęścienasze szczęście niższczęście niż tysiącniż tysiąc wrogówtysiąc wrogów wwrogów w naszew nasze nieszczęścieprawdziwy przyjaciel wnosi więcejprzyjaciel wnosi więcej wwnosi więcej w naszewięcej w nasze szczęściew nasze szczęście niżnasze szczęście niż tysiącszczęście niż tysiąc wrogówniż tysiąc wrogów wtysiąc wrogów w naszewrogów w nasze nieszczęścieprawdziwy przyjaciel wnosi więcej wprzyjaciel wnosi więcej w naszewnosi więcej w nasze szczęściewięcej w nasze szczęście niżw nasze szczęście niż tysiącnasze szczęście niż tysiąc wrogówszczęście niż tysiąc wrogów wniż tysiąc wrogów w naszetysiąc wrogów w nasze nieszczęście

Dusza smakuje tyle rozkoszy w panowaniu nad innymi duszami] ci nawet, którzy kochają dobro, tak bardzo kochają siebie samych, iż nie ma nikogo, kto by, na swoje nieszczęście, nie musiał się mieć na baczności przed swymi dobrymi intencjami: i w istocie, nasze uczynki zależą od tylu rzeczy, że tysiąc razy łatwiej jest czynić dobro, niż dobrze je czynić.Łat­wiej ofiaru­jemy nasze ser­ce niż nasze pieniądze.Łatwiej ofiarujemy nasze serce niż nasze pieniądze.... to nasze wy­bory uka­zują, kim nap­rawdę jes­teśmy, o wiele bar­dziej niż nasze zdolności.Nasze smut­ki są ra­dościami naszych wrogów.Nasze smutki są radościami naszych wrogów.