Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii.


prawdziwy-spokój-umysłu-przychodzi-po-zaakceptowaniu-najgorszego-dla-naszego-umysłu-oznacza-to-jak-sądzę-uwolnienie-energii
lin yutangprawdziwyspokójumysłuprzychodzipozaakceptowaniunajgorszegodlanaszegooznaczatojaksądzęuwolnienieenergiiprawdziwy spokójspokój umysłuumysłu przychodziprzychodzi popo zaakceptowaniuzaakceptowaniu najgorszegodla naszegonaszego umysłuumysłu oznaczajak sądzęsądzę uwolnienieuwolnienie energiiprawdziwy spokój umysłuspokój umysłu przychodziumysłu przychodzi poprzychodzi po zaakceptowaniupo zaakceptowaniu najgorszegodla naszego umysłunaszego umysłu oznaczajak sądzę uwolnieniesądzę uwolnienie energiiprawdziwy spokój umysłu przychodzispokój umysłu przychodzi poumysłu przychodzi po zaakceptowaniuprzychodzi po zaakceptowaniu najgorszegodla naszego umysłu oznaczajak sądzę uwolnienie energiiprawdziwy spokój umysłu przychodzi pospokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniuumysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego

Znaczenie naszego intelektu polega na odwadze samodzielnego myślenia. Stałe krytyczne analizowanie działania naszego umysłu doskonali to działanie. Optymalizacja erudycji ma istotne znaczenie.I w nieszczęściu zachowuj spokój umysłu.Gdy widziałem, z jaką jas­nością umysłu i wewnętrzną lo­giką niektórzy wa­riaci wy­jaśniają so­bie sa­mym i in­nym swe obłąka­ne idee, na zaw­sze stra­ciłem pew­ność co do jas­ności me­go umysłu.I w nie­szczęściu zacho­wuj spokój umysłu. Aequam me­men­to re­bus in ar­duis ser­va­re men­tem. (łac.) Książki są le­kar­stwem dla umysłu.Jak wielka jest przenikliwość ludzkiego umysłu!