Prawdziwym problemem jest nasza moralna tępota i duchowa niewrażliwość na podstawowe wartości ludzkie.


prawdziwym-problemem-jest-nasza-moralna-tępota-i-duchowa-niewrażliwość-na-podstawowe-wartoś-ludzkie
thomas mertonprawdziwymproblememjestnaszamoralnatępotaduchowaniewrażliwośćnapodstawowewartościludzkieprawdziwym problememproblemem jestjest naszanasza moralnamoralna tępotatępota ii duchowaduchowa niewrażliwośćniewrażliwość nana podstawowepodstawowe wartościwartości ludzkieprawdziwym problemem jestproblemem jest naszajest nasza moralnanasza moralna tępotamoralna tępota itępota i duchowai duchowa niewrażliwośćduchowa niewrażliwość naniewrażliwość na podstawowena podstawowe wartościpodstawowe wartości ludzkieprawdziwym problemem jest naszaproblemem jest nasza moralnajest nasza moralna tępotanasza moralna tępota imoralna tępota i duchowatępota i duchowa niewrażliwośći duchowa niewrażliwość naduchowa niewrażliwość na podstawoweniewrażliwość na podstawowe wartościna podstawowe wartości ludzkieprawdziwym problemem jest nasza moralnaproblemem jest nasza moralna tępotajest nasza moralna tępota inasza moralna tępota i duchowamoralna tępota i duchowa niewrażliwośćtępota i duchowa niewrażliwość nai duchowa niewrażliwość na podstawoweduchowa niewrażliwość na podstawowe wartościniewrażliwość na podstawowe wartości ludzkie

Zarówno problem wad, jak i wartości jest problemem granic wolności wewnętrznej człowieka.Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz ludzkie serce.Problemem nie jest zarabianie pieniędzy samo w sobie (...). Problemem jest zarabiać je, robiąc coś, czemu warto poświęcić całe życie.Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej...Ludzkie przygody, ludzkie noś; jeden jest Pan smutku i nagrody.