Prawie każdy w życiu ma takie okresy, kiedy żyje tak jak powinien, w pełnej harmonii duszy i ciała; ale przeżyć tak całe życie, to nie jest łatwo.


prawie-każdy-w-życiu-takie-okresy-kiedy-żyje-tak-jak-powinien-w-pełnej-harmonii-duszy-i-ciała-ale-przeżyć-tak-całe-życie-to-nie-jest-łatwo
maria cortiprawiekażdyżyciutakieokresykiedyżyjetakjakpowinienpełnejharmoniiduszyciałaaleprzeżyćcałeżycietoniejestłatwoprawie każdykażdy ww życiużyciu mama takietakie okresykiedy żyjeżyje taktak jakjak powinienw pełnejpełnej harmoniiharmonii duszyduszy ii ciałaale przeżyćprzeżyć taktak całecałe życienie jestjest łatwoprawie każdy wkażdy w życiuw życiu mażyciu ma takiema takie okresykiedy żyje takżyje tak jaktak jak powinienw pełnej harmoniipełnej harmonii duszyharmonii duszy iduszy i ciałaale przeżyć takprzeżyć tak całetak całe życienie jest łatwoprawie każdy w życiukażdy w życiu maw życiu ma takieżyciu ma takie okresykiedy żyje tak jakżyje tak jak powinienw pełnej harmonii duszypełnej harmonii duszy iharmonii duszy i ciałaale przeżyć tak całeprzeżyć tak całe życieprawie każdy w życiu makażdy w życiu ma takiew życiu ma takie okresykiedy żyje tak jak powinienw pełnej harmonii duszy ipełnej harmonii duszy i ciałaale przeżyć tak całe życie

Przeżywaj każdy dzień tak, jak gdybyś całe życie żył dla tego właśnie dnia.Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu..., aby można było powiedzieć umierając: całe życie, wszystkie siły oddałem rzeczy najpiękniejszej na świecie - walce o wyzwolenie ludzkości.Je­den ze zna­jomych Ka­rola Szy­manow­skiego zwrócił się do niego z pytaniem: - Mis­trzu, nie wy­daje się pa­nu, że to bar­dzo nud­ne tak całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko komponować? - Tak, to do­syć nud­ne - zgodził się kom­po­zytor - ale jeszcze nud­niej całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko słuchać te­go, co ja skomponuję.Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest.Tak prawdę mówiąc najpiękniejsze w życiu człowieka są właśnie chwile, kiedy wcale o duszy nie myśli.Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko.