Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.


prawo-do-życia-nie-jest-tylko-kwestią-światopoglą-nie-jest-tylko-prawem-religijnym-ale-jest-prawem-człowieka
jan paweł iiprawodożycianiejesttylkokwestiąświatopogląduprawemreligijnymaleczłowiekaprawo dodo życiażycia nienie jestjest tylkotylko kwestiąkwestią światopoglądunie jestjest tylkotylko prawemprawem religijnymale jestjest prawemprawem człowiekaprawo do życiado życia nieżycia nie jestnie jest tylkojest tylko kwestiątylko kwestią światopoglądunie jest tylkojest tylko prawemtylko prawem religijnymale jest prawemjest prawem człowiekaprawo do życia niedo życia nie jestżycia nie jest tylkonie jest tylko kwestiąjest tylko kwestią światopoglądunie jest tylko prawemjest tylko prawem religijnymale jest prawem człowiekaprawo do życia nie jestdo życia nie jest tylkożycia nie jest tylko kwestiąnie jest tylko kwestią światopoglądunie jest tylko prawem religijnym

Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.W krajach umiarkowanych prawo jest wszędzie roztropne, wszędzie znane i najdrobniejsi urzędnicy mogą się go trzymać. Ale w despotyzmie, gdzie prawem jest tylko wola księcia, choćby nawet książę był roztropny, w jaki sposób urzędnik mógłby się kierować wolą, której nie zna? Musi się kierować własną.Prawem, które jest w największym kryzysie w dzisiejszym społeczeństwie, jest prawo miłości.Prawem życia jest walka. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym.