Prawodawcy rzymscy różnią się od prawodawców innych łudów w tym - jak mi się zdaje - że ci pierwsi stworzyli religię dla potrzeb państwa, inni zaś - państwo dla potrzeb religii.


prawodawcy-rzymscy-różą-ę-od-prawodawców-innych-łudów-w-tym-jak-mi-ę-zdaje-że-pierwsi-stworzyli-religię-dla-potrzeb-państwa-inni-zaś
montesquieuprawodawcyrzymscyróżniąsięodprawodawcówinnychłudówtymjakmizdajeżepierwsistworzylireligiędlapotrzebpaństwainnizaśpaństworeligiiprawodawcy rzymscyrzymscy różniąróżnią sięsię odod prawodawcówprawodawców innychinnych łudówłudów ww tymtymjakjak mimi sięsię zdajezdajeci pierwsipierwsi stworzylistworzyli religięreligię dladla potrzebpotrzeb państwainni zaśzaśpaństwopaństwo dladla potrzebpotrzeb religiiprawodawcy rzymscy różniąrzymscy różnią sięróżnią się odsię od prawodawcówod prawodawców innychprawodawców innych łudówinnych łudów włudów w tymw tymjak mijak mi sięmi się zdajesię zdajeże ci pierwsici pierwsi stworzylipierwsi stworzyli religięstworzyli religię dlareligię dla potrzebdla potrzeb państwainni zaśpaństwo dlapaństwo dla potrzebdla potrzeb religii

Nie spodziewajcie się niczego po człowieku, który pracuje wyłącznie dla potrzeb własnego życia, a nie dla trwania w wieczności.Nie spodziewajcie się niczego po człowieku, który pracuje wyłącznie dla potrzeb własnego życia, a nie dla swego trwania w wieczności.Twoja miłość winna się dostosować do potrzeb innych ludzi, a nie twoich.Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy.Zmysłowość jest symboliką pewnych potrzeb duchowych nie dających się zaspokoić.Sukces nie ma nic wspólnego z tym, co osiągniesz w życiu lub zdobędziesz DLA SIEBIE. Jest on tym, co zrobisz DLA INNYCH.