Pre­zen­ty dos­tają tyl­ko ci, którzy się mogą zrewanżować.


pre­zen­ty-­tają-tyl­ko-którzy ę-mogą-zrewanżować
bogdan brzezińskipre­zen­tydos­tajątyl­koktórzy sięmogązrewanżowaćpre­zen­ty dos­tajądos­tają tyl­kotyl­ko ciktórzy się mogąmogą zrewanżowaćpre­zen­ty dos­tają tyl­kodos­tają tyl­ko ciktórzy się mogą zrewanżowaćpre­zen­ty dos­tają tyl­ko ci

Prezenty dostają tylko ci, którzy się mogą zrewanżować.Naj­lep­sze życze­nie głównie do­rosłym, którzy nie dos­ta­li pre­zentów. Tym, którzy się bun­tują, prze­ciw­ko cho­remu sys­te­mowi świata ludzi pełnoletnich. Tym, którzy tyl­ko po­zor­nie są dziecinni.Ob­chodze­nie urodzin ko­jarzy nam się z życze­niami, ok­laska­mi, tor­tem i pre­zen­ta­mi. Szko­da tyl­ko, że w dzi­siej­szych cza­sach to wszys­tko za­nika w niez­wykle szyb­kim tem­pie i je­dyne co dos­ta­jemy to obłuda, i wpi­sy na facebook'u.Są ludzie, którzy zaw­sze muszą dos­tać to, cze­go chcą i dos­tają to, na­wet jeśli wca­le nie zasługują..zdro­wie jest da­rem dla egoistów miłość pre­zen­tem dla masochistów życie to tyl­ko droga na której się spotykają ci pozostali niektórym pi­jany mi­kołaj dał dwa serca ale tyl­ko jed­no oko 'Po­między ty­mi, którzy mogą spać, a ty­mi, którzy spać nie mogą, roz­ciąga się prze­paść. To je­den z najgłębszych podziałów ludzkości.