Premier przyjął mnie bardzo grzecznie, był wyraźnie zakłopotany, od czego zacząć. Próbował tłumaczyć nieco przeszłość. Zaczął obszernie malować sytuację Polski, która jest zagrożona. W partii panuje walka. Podnosi głowę stalinizm, co niesie za sobą antysemityzm i niebezpieczeństwo ostrego kursu [...] Długo rozwodził się nad wzrastającym antysemityzmem. Wyraziłem zdanie, że antysemityzm jest większy w prasie polskiej [...]


premier-przyjął-mnie-bardzo-grzecznie-był-wyraźnie-zakłopotany-od-czego-zacząć-próbował-tłumaczyć-nieco-przeszłość-zaczął-obszernie
stefan wyszyńskipremierprzyjąłmniebardzogrzeczniebyłwyraźniezakłopotanyodczegozacząćpróbowałtłumaczyćniecoprzeszłośćzacząłobszerniemalowaćsytuacjępolskiktórajestzagrożonapartiipanujewalkapodnosigłowęstalinizmconiesiezasobąantysemityzmniebezpieczeństwoostregokursudługorozwodziłsięnadwzrastającymantysemityzmemwyraziłemzdanieżewiększyprasiepolskiejpremier przyjąłprzyjął mniemnie bardzobardzo grzeczniebył wyraźniewyraźnie zakłopotanyod czegoczego zacząćpróbował tłumaczyćtłumaczyć nieconieco przeszłośćzaczął obszernieobszernie malowaćmalować sytuacjęsytuację polskiktóra jestjest zagrożonaw partiipartii panujepanuje walkapodnosi głowęgłowę stalinizmco niesieniesie zaza sobąsobą antysemityzmantysemityzm ii niebezpieczeństwoniebezpieczeństwo ostregoostrego kursukursu [][] długodługo rozwodziłrozwodził sięsię nadnad wzrastającymwzrastającym antysemityzmemwyraziłem zdanieże antysemityzmantysemityzm jestjest większywiększy ww prasieprasie polskiejpolskiej []premier przyjął mnieprzyjął mnie bardzomnie bardzo grzeczniebył wyraźnie zakłopotanyod czego zacząćpróbował tłumaczyć niecotłumaczyć nieco przeszłośćzaczął obszernie malowaćobszernie malować sytuacjęmalować sytuację polskiktóra jest zagrożonaw partii panujepartii panuje walkapodnosi głowę stalinizmco niesie zaniesie za sobąza sobą antysemityzmsobą antysemityzm iantysemityzm i niebezpieczeństwoi niebezpieczeństwo ostregoniebezpieczeństwo ostrego kursuostrego kursu []kursu [] długo[] długo rozwodziłdługo rozwodził sięrozwodził się nadsię nad wzrastającymnad wzrastającym antysemityzmemże antysemityzm jestantysemityzm jest większyjest większy wwiększy w prasiew prasie polskiejprasie polskiej []

Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać.Kil­ka ty­sięcy Polaków, pra­cowało na je­go emeryturę. Za­bijał ich włas­noręcznie! Żyd, który na­lewał z pustego. Pa­mięć to wciąż antysemityzm! Przes­tał pa­nować nad sobą - zaczął nad innymi.Nie ma obawy, że Maryja wyrośnie w nas ponad głowę Chrystusa. Ona Go zawsze niesie przed sobą.nie można tak bez­karnie ni­kogo krzyw­dzić ... da­rem jest zro­zumieć swój błąd ... nau­czyć się pra­cować nad sobą ... zacząć szczerze przep­raszać ...W afekcie radości widzimy wyraźnie czynnik łączący. Radość nie znosi odosobnienia. W jej przejawach dochodzi do głosu skłonność do współdziałania, do współobcowania i współradowania się. Sama już postawa jest łącząca, jest jakby wyciągnięciem ręki, ciepłem, które promieniuje na innych i podnosi ich na duchu. Wszystkie czynniki łączące zawarte są w tym afekcie.