Prestidigitatorzy historii: potrafią zza pazuchy wydobyć gołębia, by następnie jako jastrzębiowi kazać mu wyfruwać z rękawa.


prestidigitatorzy-historii-potrafią-zza-pazuchy-wydobyć-gołębia-by-następnie-jako-jastrzębiowi-kazać-mu-wyfruwać-z-rękawa
zbigniew waydykprestidigitatorzyhistoriipotrafiązzapazuchywydobyćgołębiabynastępniejakojastrzębiowikazaćmuwyfruwaćrękawaprestidigitatorzy historiipotrafią zzazza pazuchypazuchy wydobyćwydobyć gołębiaby następnienastępnie jakojako jastrzębiowijastrzębiowi kazaćkazać mumu wyfruwaćwyfruwać zz rękawapotrafią zza pazuchyzza pazuchy wydobyćpazuchy wydobyć gołębiaby następnie jakonastępnie jako jastrzębiowijako jastrzębiowi kazaćjastrzębiowi kazać mukazać mu wyfruwaćmu wyfruwać zwyfruwać z rękawapotrafią zza pazuchy wydobyćzza pazuchy wydobyć gołębiaby następnie jako jastrzębiowinastępnie jako jastrzębiowi kazaćjako jastrzębiowi kazać mujastrzębiowi kazać mu wyfruwaćkazać mu wyfruwać zmu wyfruwać z rękawapotrafią zza pazuchy wydobyć gołębiaby następnie jako jastrzębiowi kazaćnastępnie jako jastrzębiowi kazać mujako jastrzębiowi kazać mu wyfruwaćjastrzębiowi kazać mu wyfruwać zkazać mu wyfruwać z rękawa

Jest zasadą, że wszelka religia prześladowana staje się sama prześladowczą: skoro tylko bowiem, jakimkolwiek przypadkiem, zdoła wydobyć się z ucisku, atakuje religię, która ją uciskała, nie jako religię, ale jako tyranię.Że dwoje ludzi potrafią żyć razem, jest jednym z największych cudów. W większości jednak nie potrafią, co zresztą jest zamaskowane tym, że również nie potrafią żyć osobno.Ci co potrafią, robią to. Ci co nie potrafią, uczą innych.Ludzie, którzy kochają, potrafią zadawać najboleśniejsze ciosy. Potrafią uśmiercać, nie pozbawiając swej ofiary życia.Nie zamieni się kruk w gołębia.Ci, którzy nie potrafią płakać z całego serca, nie potrafią się również serdecznie śmiać.