Pro­ces doj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesem starze­nia się.


pro­-doj­rze­wania-jest jed­nocześnie-pro­cesem-starze­nia-ę
antoni kępińskipro­cesdoj­rze­waniajest jed­nocześniepro­cesemstarze­niasiępro­ces doj­rze­waniadoj­rze­wania jest jed­nocześniejest jed­nocześnie pro­cesempro­cesem starze­niastarze­nia siępro­ces doj­rze­wania jest jed­nocześniedoj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesemjest jed­nocześnie pro­cesem starze­niapro­cesem starze­nia siępro­ces doj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesemdoj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesem starze­niajest jed­nocześnie pro­cesem starze­nia siępro­ces doj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesem starze­niadoj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesem starze­nia się

Nie wiado­mo, kiedy u człowieka pro­ces doj­rze­wania się kończy; są ta­cy, co twier­dzą, że do­piero z chwilą śmierci.Nauka jest kłótli­wa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czy­nienia, mu­sisz pro­wadzić wie­cznie pro­ces sądowy.wiara jest pro­cesem wątpienia Uważaj, by twój pro­ces myśle­nia nie toczył się prze­ciw­ko tobie.Fi­lozo­fia przychodzi zaw­sze za późno. Ja­ko myśl o świecie po­jawia się ona do­piero wte­dy, gdy rzeczy­wis­tość za­kończyła już swój pro­ces kształto­wania i stała się czymś gotowym.Dzięki ut­rwa­laniu swoich marzeń i celów napędzasz pro­ces sta­wania się ta­kim, ja­kim naj­bar­dziej chciałbyś być. Po­wierz swoją przyszłość w dob­re ręce — własne.