Pro­wadź mnie, ale nie pozwól upaść. Jeśli się pot­knę, obiecaj, że po­możesz mi wstać.


pro­wadź-mnie-ale-nie pozwól-upaść-jeśli ę-pot­knę-obiecaj-że po­możesz-mi wstać
opuszczonapro­wadźmniealenie pozwólupaśćjeśli siępot­knęobiecajże po­możeszmi wstaćpro­wadź mnieale nie pozwólnie pozwól upaśćjeśli się pot­knęże po­możesz mi wstaćale nie pozwól upaść

Na­wet jeśli upad­niesz, war­to wstać. Dlacze­go? Bo upaść pot­ra­fi każdy, a wstać tyl­ko nieliczni. -NightHuntress
na­wet-śli-upad­niesz-war­to-wstać-dlacze­go bo upaść-pot­ra­fi-każdy-a wstać-tyl­ko-nieliczni
Jeśli upadłeś tak nisko, jak to tylko możliwe, nie możesz już upaść niżej. Z tego miejsca prowadzi tylko jedna droga: do góry ... -Norman V. Peale
jeśli-upadłeś-tak-nisko-jak-to-tylko-możliwe-nie-możesz-już-upaść-żej-z-tego-miejsca-prowadzi-tylko-jedna-droga-do-góry