Pro­wadzić nor­malne życie to szczęście, które­go nie wol­no trwonić.


pro­wadzić-nor­malne-życie-to szczęście-które­go-nie wol­no-trwonić
marc levypro­wadzićnor­malneżycieto szczęściektóre­gonie wol­notrwonićpro­wadzić nor­malnenor­malne życieżycie to szczęściektóre­go nie wol­nonie wol­no trwonićpro­wadzić nor­malne życienor­malne życie to szczęściektóre­go nie wol­no trwonićpro­wadzić nor­malne życie to szczęście

Nikt rozsądny nie przeczy, że wol­ność może pro­wadzić do anar­chii. Trze­ba jed­nak właści­wie ro­zumieć słowo Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd.Jeśli nie po­konasz swo­jej ten­den­cji do pod­da­wania się zbyt szyb­ko, two­je życie będzie pro­wadzić donikąd.Nauka jest kłótli­wa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czy­nienia, mu­sisz pro­wadzić wie­cznie pro­ces sądowy.Ludzie za sobą tęsknią, to nor­malne, nienor­malne na­tomiast jest trwać w tęsknocie.Wam ku­ry szczać pro­wadzić, a nie po­litykę robić.