Pro­wokac­ja to naj­lep­szy sposób na to, by człowiek szczerze od­po­wie­dział na nur­tujące Cie pytania 


pro­wokac­ja-to naj­lep­szy-sposób-na to-by człowiek-szczerze-od­po­wie­dział-na nur­tują-cie-pytania 
owidpro­wokac­jato naj­lep­szysposóbna toby człowiekszczerzeod­po­wie­działna nur­tująceciepytania pro­wokac­ja to naj­lep­szyto naj­lep­szy sposóbsposób na toby człowiek szczerzeszczerze od­po­wie­działod­po­wie­dział na nur­tującena nur­tujące ciecie pytania pro­wokac­ja to naj­lep­szy sposóbto naj­lep­szy sposób na toby człowiek szczerze od­po­wie­działszczerze od­po­wie­dział na nur­tująceod­po­wie­dział na nur­tujące ciena nur­tujące cie pytania pro­wokac­ja to naj­lep­szy sposób na toby człowiek szczerze od­po­wie­dział na nur­tująceszczerze od­po­wie­dział na nur­tujące cieod­po­wie­dział na nur­tujące cie pytania by człowiek szczerze od­po­wie­dział na nur­tujące cieszczerze od­po­wie­dział na nur­tujące cie pytania 

`Często na nur­tujące nas py­tania szu­kamy od­po­wie­dzi w in­terne­cie, wśród zna­jomych, rodzi­ny.. a tak nap­rawdę cza­sami le­piej pocze­kać na dal­szy bieg wydarzeń. -bluecaffe
`często-na nur­tują-nas-py­tania-szu­kamy-od­po­wie­dzi-w in­terne­cie-wśród-zna­jomych-rodzi­ny-a tak-nap­rawdę-cza­sami-­piej
Czy­tanie - oto naj­lep­szy sposób ucze­nia się. -Aleksander Puszkin
czy­tanie- oto-naj­lep­szy-sposób-ucze­nia-ę
Nur­tujące myśli wpływają na kurs życia. Z cyk­lu po­wieści
nur­tują-myśli-wpływają-na kurs-życia-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
... To naj­lep­sza rzecz jaką w życiu widziałem! - po­wie­dział śle­piec do głuchego... ... -Maku
to-naj­lep­sza-rzecz-jaką-w życiu-widziałem- po­wie­dział-ś­piec-do głuchego
Wierz mi, to jest naj­lep­szy sposób, żeby uk­ryć strach. Być taką, hej, do przodu. Żeby nikt się nie domyślił. -Katarzyna Grochola
wierz-mi-to jest naj­lep­szy-sposób-żeby-uk­ryć-strach-być taką-hej-do przodu-Żeby-nikt ę-nie domyślił