Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości.


proście-wy-boga-o-takie-mogiły-które-łez-nie-chcą-skarg-żałoś-lecz-dają-sercom-moc-czynu-zdrój-ły-na-dzień-przyszłoś
maria konopnickaprościewybogatakiemogiłyktórełezniechcąskargżałościleczdająsercommocczynuzdrójsiłynadzieńprzyszłościproście wywy bogaboga oo takietakie mogiłyktóre łezłez nienie chcąni skargni żałościlecz dajądają sercomsercom mocmoc czynuzdrój siłysiły nana dzieńdzień przyszłościproście wy bogawy boga oboga o takieo takie mogiłyktóre łez niełez nie chcąlecz dają sercomdają sercom mocsercom moc czynuzdrój siły nasiły na dzieńna dzień przyszłościproście wy boga owy boga o takieboga o takie mogiłyktóre łez nie chcąlecz dają sercom mocdają sercom moc czynuzdrój siły na dzieńsiły na dzień przyszłościproście wy boga o takiewy boga o takie mogiłylecz dają sercom moc czynuzdrój siły na dzień przyszłości

Proście, a nie będzie wam dane, Kobiety chcą być zdobywane.Prze­moc nie jest oz­naką siły, lecz słabości.Kobiety dzielą się na takie, przez które ma się same zmartwienia i na takie, które nas przed tymi zmartwieniami bronią.Ludzie myślą, że ból za­leży od siły kop­niaka. Ale sek­ret nie w tym, jak moc­no kop­niesz, lecz gdzie.Płacze dzien­nie całe noce. Już są mok­re wszys­tkie koce. Płaczę ciągle i nic nie dają. Łzy, które jak deszcz z ciekają. Ból jest tak wiel­ki, że nie z łagodzony. Roz­wa­la się w ser­cu na wszys­tkie strony. I kłuje i du­si i męczy nieznośnie. Trze­ba pocze­kać aż op­ty­mizm urośnie. Lecz on nie ma w pla­nach rosnąć wcale. Zgniję w tym gównie i w piek­le się spale..Najpiękniejsze oczy dają najwięcej łez.