Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości.


proście-wy-boga-o-takie-mogiły-które-łez-nie-chcą-skarg-żałoś-lecz-dają-sercom-moc-czynu-zdrój-ły-na-dzień-przyszłoś
maria konopnickaprościewybogatakiemogiłyktórełezniechcąskargżałościleczdająsercommocczynuzdrójsiłynadzieńprzyszłościproście wywy bogaboga oo takietakie mogiłyktóre łezłez nienie chcąni skargni żałościlecz dajądają sercomsercom mocmoc czynuzdrój siłysiły nana dzieńdzień przyszłościproście wy bogawy boga oboga o takieo takie mogiłyktóre łez niełez nie chcąlecz dają sercomdają sercom mocsercom moc czynuzdrój siły nasiły na dzieńna dzień przyszłościproście wy boga owy boga o takieboga o takie mogiłyktóre łez nie chcąlecz dają sercom mocdają sercom moc czynuzdrój siły na dzieńsiły na dzień przyszłościproście wy boga o takiewy boga o takie mogiłylecz dają sercom moc czynuzdrój siły na dzień przyszłości

Proście, a nie będzie wam dane, Kobiety chcą być zdobywane. -Anonim
proście-a-nie-będzie-wam-dane-kobiety-chcą-być-zdobywane
Kobiety dzielą się na takie, przez które ma się same zmartwienia i na takie, które nas przed tymi zmartwieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
kobiety-dzielą-ę-na-takie-przez-które-ę-same-zmartwienia-i-na-takie-które-nas-przed-tymi-zmartwieniami-bronią
Ludzie myślą, że ból za­leży od siły kop­niaka. Ale sek­ret nie w tym, jak moc­no kop­niesz, lecz gdzie. -Neil Gaiman
ludzie-myślą-że ból-za­ży-od ły-kop­niaka-ale sek­ret-nie w tym-jak moc­no-kop­niesz-lecz-gdzie
Najpiękniejsze oczy dają najwięcej łez. -Iason Evangelu
najpiękniejsze-oczy-dają-najwięcej-łez