Proces militaryzacji zaczyna się zazwyczaj od skoszarowania umysłów.


proces-militaryzacji-zaczyna-ę-zazwyczaj-od-skoszarowania-umysłów
zbigniew waydykprocesmilitaryzacjizaczynasięzazwyczajodskoszarowaniaumysłówproces militaryzacjimilitaryzacji zaczynazaczyna sięsię zazwyczajzazwyczaj odod skoszarowaniaskoszarowania umysłówproces militaryzacji zaczynamilitaryzacji zaczyna sięzaczyna się zazwyczajsię zazwyczaj odzazwyczaj od skoszarowaniaod skoszarowania umysłówproces militaryzacji zaczyna sięmilitaryzacji zaczyna się zazwyczajzaczyna się zazwyczaj odsię zazwyczaj od skoszarowaniazazwyczaj od skoszarowania umysłówproces militaryzacji zaczyna się zazwyczajmilitaryzacji zaczyna się zazwyczaj odzaczyna się zazwyczaj od skoszarowaniasię zazwyczaj od skoszarowania umysłów

Najniebezpieczniejszy dla złego rządu jest zazwyczaj ten moment, kiedy zaczyna się on reformować.Dla umysłów prostackich rozstrzygającą jest prawdziwość pewnej idei: dla umysłów wyższego typu jest sposób dojścia do idei.Życie to jeden długi proces męczenia się.U większości ludzi proces myślenia ogranicza się do wyboru spośród cudzych sądów według instynktownego poczucia własnego interesu.Myślenie: proces przetwarzania poznania w wiedzę.Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca.