Produkcja zbyt wielu użytecznych rzeczy prowadzi do wytworzenia zbyt wielu bezużytecznych ludzi.


produkcja-zbyt-wielu-użytecznych-rzeczy-prowadzi-do-wytworzenia-zbyt-wielu-bezużytecznych-ludzi
anonimprodukcjazbytwieluużytecznychrzeczyprowadzidowytworzeniabezużytecznychludziprodukcja zbytzbyt wieluwielu użytecznychużytecznych rzeczyrzeczy prowadziprowadzi dodo wytworzeniawytworzenia zbytzbyt wieluwielu bezużytecznychbezużytecznych ludziprodukcja zbyt wieluzbyt wielu użytecznychwielu użytecznych rzeczyużytecznych rzeczy prowadzirzeczy prowadzi doprowadzi do wytworzeniado wytworzenia zbytwytworzenia zbyt wieluzbyt wielu bezużytecznychwielu bezużytecznych ludziprodukcja zbyt wielu użytecznychzbyt wielu użytecznych rzeczywielu użytecznych rzeczy prowadziużytecznych rzeczy prowadzi dorzeczy prowadzi do wytworzeniaprowadzi do wytworzenia zbytdo wytworzenia zbyt wieluwytworzenia zbyt wielu bezużytecznychzbyt wielu bezużytecznych ludziprodukcja zbyt wielu użytecznych rzeczyzbyt wielu użytecznych rzeczy prowadziwielu użytecznych rzeczy prowadzi doużytecznych rzeczy prowadzi do wytworzeniarzeczy prowadzi do wytworzenia zbytprowadzi do wytworzenia zbyt wieludo wytworzenia zbyt wielu bezużytecznychwytworzenia zbyt wielu bezużytecznych ludzi

Nie powinniśmy zbyt szybko wierzyć w to, co nam opowiadają: wielu zmyśla po to, aby oszukiwać, a wielu dlatego, że ich samych oszukano.W swoim życiu mu­sisz tyl­ko kil­ka rzeczy zro­bić dob­rze, pod wa­run­kiem, że nie ro­bisz zbyt wielu rzeczy źle.Od wielu stuleci człowiek zbyt wiele działał, a zbyt mało myślał. W świecie współczesnym, który coraz więcej Wielu ludzi jest zbyt dobrze wychowanych na to, aby mówić z pełnymi ustami. Ale nie przeszkadza im to jednak czynić z absolutnie pustą głową.Umieram wśród zbyt wielu lekarzy.Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków.