Prog­no­zy są bar­dzo trud­ne, szczególnie w od­niesieniu do przyszłości.


prog­no­zy-są bar­dzo-trud­ne-szczególnie-w od­niesieniu-do przyszłoś
woody allenprog­no­zysą bar­dzotrud­neszczególniew od­niesieniudo przyszłościprog­no­zy są bar­dzosą bar­dzo trud­neszczególnie w od­niesieniuw od­niesieniu do przyszłościprog­no­zy są bar­dzo trud­neszczególnie w od­niesieniu do przyszłości

Nie ma ta­kiego języ­ka prog­ra­mowa­nia, nieważne jak bar­dzo byłby uporządko­wany, który uchro­ni prog­ra­mistów od pi­sania złych programów.Wie­czność jest bar­dzo nud­na, szczególnie pod koniec.Je­dyny ra­tunek dla mnie tkwić w te­raźniej­szości tak bar­dzo, by nie myśleć o przyszłości.Życie jest jak puzzle... A każdy ka­wałek to de­cyz­ja jaką podejmujemy. Często bar­dzo trud­no zna­leźć pa­sujące ele­men­ty, tak sa­mo trud­no jest podjąć dobrą decyzje.Mądry mężczyz­na po­winien zaślu­bić tyl­ko bar­dzo piękną ko­bietę. To mu po­może, aby w przyszłości ktoś go od niej uwolnił.Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.