Prosząc o spokój za­pomi­namy jak cien­ka li­nia od­dziela go  od samotności.


prosząc-o spokój-za­pomi­namy-jak-cien­ka-li­nia-od­dziela-go -od-samotnoś
thrillofitprosząco spokójza­pomi­namyjakcien­kali­niaod­dzielago odsamotnościprosząc o spokójo spokój za­pomi­namyza­pomi­namy jakjak cien­kacien­ka li­niali­nia od­dzielaod­dziela go go  odod samotnościprosząc o spokój za­pomi­namyo spokój za­pomi­namy jakza­pomi­namy jak cien­kajak cien­ka li­niacien­ka li­nia od­dzielali­nia od­dziela go od­dziela go  odgo  od samotnościprosząc o spokój za­pomi­namy jako spokój za­pomi­namy jak cien­kaza­pomi­namy jak cien­ka li­niajak cien­ka li­nia od­dzielacien­ka li­nia od­dziela go li­nia od­dziela go  odod­dziela go  od samotnościprosząc o spokój za­pomi­namy jak cien­kao spokój za­pomi­namy jak cien­ka li­niaza­pomi­namy jak cien­ka li­nia od­dzielajak cien­ka li­nia od­dziela go cien­ka li­nia od­dziela go  odli­nia od­dziela go  od samotności

Bar­dzo cien­ka li­nia od­dziela upór od głupoty.Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Cza­sem, gdy coś za­piera dech za­pomi­namy oddychać.Chętnie dru­gich na­pomi­namy, ale sa­mi upom­nień niechętnie słuchamy.Po­kazując naszą lep­szą stronę niekiedy za­pomi­namy po­kazać tej gor­szej .Cza­sami natłok pra­cy spra­wia, że za­pomi­namy o czymś ważnym. Za­nied­bu­jemy miłość i przyjaźń...