Proszę, nie zbliżaj się. Nie chciałabym cię zranić. Proszę nie uśmie­chaj się. Nie chcę cię za to ga­nić. Błagam nie chciej być blis­ko mnie. Nie chciej się mną opiekować. Wiem, że to się skończy źle. Bo mną się trze­ba moc­no zajmować. Błagam wiem, że te­raz te­go nie widzisz. Więc otwórz już oczy. Bo które­goś dnia się zdziwisz. Co koło ciebie cały czas kroczy..


proszę-nie zbliżaj-ę-nie-chciałabym-ę-zranić-proszę-nie uśmie­chaj-ę-nie-chcę-ę-za to ga­ć-błagam-nie chciej-być-blis­ko
i'm nothingproszęnie zbliżajsięniechciałabymcięzranićproszęnie uśmie­chajchcęza to ga­nićbłagamnie chciejbyćblis­komniechciej sięmnąopiekowaćwiemże to sięskończyźlebomną siętrze­bamoc­nozajmowaćwiemże te­razte­gonie widziszwięcotwórzjużoczyktóre­gośdnia sięzdziwiszcokołociebiecałyczaskroczynie zbliżaj sięnie chciałabymchciałabym cięcię zranićproszę nie uśmie­chajnie uśmie­chaj sięnie chcęchcę cięcię za to ga­nićbłagam nie chciejnie chciej byćbyć blis­koblis­ko mnienie chciej sięchciej się mnąmną opiekowaćże to się skończyskończy źlebo mną sięmną się trze­batrze­ba moc­nomoc­no zajmowaćbłagam wiemże te­raz te­gote­go nie widziszwięc otwórzotwórz jużjuż oczybo które­gośktóre­goś dnia siędnia się zdziwiszco kołokoło ciebieciebie całycały czasczas kroczynie chciałabym cięchciałabym cię zranićproszę nie uśmie­chaj sięnie chcę cięchcę cię za to ga­nićbłagam nie chciej byćnie chciej być blis­kobyć blis­ko mnienie chciej się mnąchciej się mną opiekowaćże to się skończy źlebo mną się trze­bamną się trze­ba moc­notrze­ba moc­no zajmowaćże te­raz te­go nie widziszwięc otwórz jużotwórz już oczybo które­goś dnia sięktóre­goś dnia się zdziwiszco koło ciebiekoło ciebie całyciebie cały czascały czas kroczy