Proszę, przep­raszam, dzięku­je - tak pot­rzeb­ne a rzad­kie jak czte­rolis­tna koniczyna.


proszę-przep­raszam-dzięku­- tak-pot­rzeb­ne-a rzad­kie-jak czte­rolis­tna-koniczyna
ryderproszęprzep­raszamdzięku­je takpot­rzeb­nea rzad­kiejak czte­rolis­tnakoniczyna tak pot­rzeb­nepot­rzeb­ne a rzad­kiea rzad­kie jak czte­rolis­tnajak czte­rolis­tna koniczyna tak pot­rzeb­ne a rzad­kiepot­rzeb­ne a rzad­kie jak czte­rolis­tnaa rzad­kie jak czte­rolis­tna koniczyna tak pot­rzeb­ne a rzad­kie jak czte­rolis­tnapot­rzeb­ne a rzad­kie jak czte­rolis­tna koniczyna tak pot­rzeb­ne a rzad­kie jak czte­rolis­tna koniczyna

Jed­ni dos­trze­gają łzę na tra­wie, drudzy dep­czą czte­rolis­tną koniczynę.PRZEP­RASZAM OD RA­ZU, ZE PISZĘ TO TAK ALE CHCĘ DAĆ KOMUNIKAT! Pro­fil http://mendrzecc.cytaty.info/ NIE JEST MÓJ! KTOŚ SIĘ PO­DE MNIE POD­SZY­WA. PROSZĘ AD­MI­NIS­TRA­TORÓW JAK I MO­DERA­TORÓW O REAK­CJĘ! PROSZĘ GO USUNĄĆ! Przep­raszam, ale już bez tych wszys­tkich emocji. Przep­raszam z ciszą.Są ta­kie dni, gdy słowa 'ku*rwa mać' to za mało. --------------------------------------------- Przep­raszam za wulgaryzm.Przep­raszam za ciszę, inaczej nie pot­ra­fię. Cze­kam na Twój głos.Pot­rze­buje roz­mo­wy, wspar­cia, pot­rze­buje ra­mion, kocha­nych oczu.. pot­rze­buje, spo­koju, pot­rze­ba mi zain­te­reso­wania ,tros­ki... te­raz chwil­ke... ale ty nie masz cza­su, ale ciebie wkurzam....