pry­wat­na wola nie jest zu­pełnie goła kocha­na kocha 


pry­wat­na-wola-nie-jest zu­pełnie-goła-kocha­na-kocha 
cykampry­wat­nawolaniejest zu­pełniegołakocha­nakocha pry­wat­na wolawola nienie jest zu­pełniejest zu­pełnie gołagoła kocha­nakocha­na kocha pry­wat­na wola niewola nie jest zu­pełnienie jest zu­pełnie gołajest zu­pełnie goła kocha­nagoła kocha­na kocha pry­wat­na wola nie jest zu­pełniewola nie jest zu­pełnie gołanie jest zu­pełnie goła kocha­najest zu­pełnie goła kocha­na kocha pry­wat­na wola nie jest zu­pełnie goławola nie jest zu­pełnie goła kocha­nanie jest zu­pełnie goła kocha­na kocha 

Ludzie nie lu­bią za­kocha­nych, bo miłość to pry­wat­na im­pre­za, na którą nikt po­za główny­mi bo­hate­rami nie dos­ta­je zaproszenia. -Janet Fitch
ludzie-nie lu­bią-za­kocha­nych-bo miłość-to pry­wat­na-im­pre­za-na którą-nikt-po­za-główny­mi-bo­hate­rami-nie ­­
Pry­wat­ność człowieka jest rzeczą świętą. -Milan Kundera
pry­wat­ność-człowieka-jest rzeczą-świętą