pry­wat­na wola nie jest zu­pełnie goła kocha­na kocha 


pry­wat­na-wola-nie-jest zu­pełnie-goła-kocha­na-kocha 
cykampry­wat­nawolaniejest zu­pełniegołakocha­nakocha pry­wat­na wolawola nienie jest zu­pełniejest zu­pełnie gołagoła kocha­nakocha­na kocha pry­wat­na wola niewola nie jest zu­pełnienie jest zu­pełnie gołajest zu­pełnie goła kocha­nagoła kocha­na kocha pry­wat­na wola nie jest zu­pełniewola nie jest zu­pełnie gołanie jest zu­pełnie goła kocha­najest zu­pełnie goła kocha­na kocha pry­wat­na wola nie jest zu­pełnie goławola nie jest zu­pełnie goła kocha­nanie jest zu­pełnie goła kocha­na kocha 

Ludzie nie lu­bią za­kocha­nych, bo miłość to pry­wat­na im­pre­za, na którą nikt po­za główny­mi bo­hate­rami nie dos­ta­je zaproszenia.8 lat pod­stawówki i 4 la­ta li­ceum. Wreszcie.A zwal­niani nau­czy­ciele? A niech zakładają pry­wat­ne szkoły lub idą do szkół pry­wat­nych, a tam cze­ka ich uczci­wa pra­ca - 40 godzin, dos­to­sowa­nie się do sza­lonych wy­mogów tych, których stać na 2,5 tys czes­ne­go i na­wet sprząta­nie po lek­cjach sa­li oraz pra­ca na wa­kac­jach i doszka­lanie się.Obojętnie w kim człowiek za­kocha się pier­wszą miłością- nie po­kocha, ale właśnie za­kocha się- ten ktoś zaw­sze w końcu go rozzłości, bo nie można zacho­wywać się wo­bec niego rozsądnie. Możesz osied­lić się w zu­pełnie in­nym miej­scu, możesz być szczęśli­wy, ale ten, kto odeb­rał ci ser­ce, po­siada os­ta­teczną przewagę.Każdy ma w so­bie dwie oso­bowości i umiejętność diamet­ralnej zmiany pos­trze­gania świata. Gdy się kocha jest się zu­pełnie in­nym człowiekiem, a i świat wygląda zu­pełnie inaczej Pry­wat­ność człowieka jest rzeczą świętą.Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.