Pryszcz na no­sie, za mała bluz­ka czy ko­lej­ny deszczo­wy dzień to nic w porówna­niu z osobą chorą,cier­piącą, umierającą ! Naj­wyższa po­ra zacząć do­ceniać to co już ma­my ! 


pryszcz-na no­sie-za ła-bluz­ka-czy-ko­lej­ny-deszczo­wy-dzień-to nic-w porówna­niu-z osobą-chorącier­piącą-umierającą
bluecaffepryszczna no­sieza małabluz­kaczyko­lej­nydeszczo­wydzieńto nicw porówna­niuz osobąchorącier­piącąumierającąnaj­wyższapo­razacząćdo­ceniaćto co jużma­my pryszcz na no­sieza mała bluz­kabluz­ka czyczy ko­lej­nyko­lej­ny deszczo­wydeszczo­wy dzieńdzień to nicto nic w porówna­niuw porówna­niu z osobąumierającąnaj­wyższanaj­wyższa po­rapo­ra zacząćzacząć do­ceniaćdo­ceniać to co jużto co już ma­myza mała bluz­ka czybluz­ka czy ko­lej­nyczy ko­lej­ny deszczo­wyko­lej­ny deszczo­wy dzieńdeszczo­wy dzień to nicdzień to nic w porówna­niuto nic w porówna­niu z osobąnaj­wyższa po­ranaj­wyższa po­ra zacząćpo­ra zacząć do­ceniaćzacząć do­ceniać to co jużdo­ceniać to co już ma­my

Mo­ja ner­ka jest blis­ka śmier­ci,mo­ja wątro­ba cier­pi na mar­twi­ce,mój mózg ma dep­resje,mo­je oczy widzą podwójnie,ale to nic w porówna­niu z tym co czu­je mo­ja za­gubiona dusza. ..Cier­pisz, po­nieważ kochasz, wy­baczasz, wie­rzysz, masz nadzieję, która cię za­wodzi. To wszys­tko spra­wia, że cię ra­ni i sta­jesz się osobą uczu­ciową i wrażliwą. Jeśli nie chciałbyś cier­pieć, cze­mu byś to da­lej robił? Dla mnie to nic. No­we mil­le­nium, no­wy wiek czy no­wy rok. Dla mnie to jeszcze ko­lej­ny dzień, ko­lej­na noc. Słońce, księżyc, gwiaz­dy po­zos­taną te same.Czar­ni zaw­sze będą bra­ni za złodzieji bo nig­dy nic w życiu nie mieli... W porówna­niu do białych Każdy ko­lej­ny dzień zbliża i od­da­la nas tak sa­mo Nic już nie jest ta­kie ja­kie powinno A ten krótki postój, który na­zywa­my życiem i którym tak się strasznie mar­twi­my, to nic in­ne­go jak tyl­ko niewiel­ka weeken­do­wa od­siad­ka w pud­le w porówna­niu z tym, co przyj­dzie wraz ze śmiercią.