Prze­bacze­nie jest przywróce­niem so­bie wol­ności, jest kluczem w naszym ręku od włas­nej ce­li więziennej.


prze­bacze­nie-jest przywró­niem-so­bie-wol­noś-jest kluczem-w naszym-ręku-od włas­nej-­li-więziennej
stefan wyszyńskiprze­bacze­niejest przywróce­niemso­biewol­nościjest kluczemw naszymrękuod włas­nejce­liwięziennejprze­bacze­nie jest przywróce­niemjest przywróce­niem so­bieso­bie wol­nościjest kluczem w naszymw naszym rękuręku od włas­nejod włas­nej ce­lice­li więziennejprze­bacze­nie jest przywróce­niem so­biejest przywróce­niem so­bie wol­nościjest kluczem w naszym rękuw naszym ręku od włas­nejręku od włas­nej ce­liod włas­nej ce­li więziennejprze­bacze­nie jest przywróce­niem so­bie wol­nościjest kluczem w naszym ręku od włas­nejw naszym ręku od włas­nej ce­liręku od włas­nej ce­li więziennejjest kluczem w naszym ręku od włas­nej ce­liw naszym ręku od włas­nej ce­li więziennej

Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej.Przebaczanie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej.Każda miłość ko­biety do mężczyz­ny i od­wrot­nie ma w so­bie niena­wiść. Bo człowiek jest związa­ny z kimś, ko­go kocha, i to mu od­biera cząstkę wol­ności; nie może być inaczej. A mając za złe ut­ratę włas­nej wol­ności, usiłuje dru­giego zmu­sić do te­go, aby się swej wyrzekł całkowicie.Ludzie naj­sku­teczniej prze­konują in­nych o włas­nej niepow­tarzal­nej ory­ginal­ności, gdy są ta­cy sa­mi jak oni.Każda książka to nieza­leżny mały świat. Można no­sić ją w ręku, a prze­cież przes­trzeń, jaką tworzy w naszym umyśle, jest nieograniczona.Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie.