Prze­baczyć - to nie znaczy za­pom­nieć - bo za­pom­nieć się nie da. To znaczy żyć da­lej ra­zem: podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej sa­mej zasadzie.


prze­baczyć- to nie znaczy-za­pom­nieć- bo za­pom­nieć ę-nie da-to znaczy-żyć-da­lej-ra­zem-podjąć-wspólną-drogę-choć
mieczysław malińskiprze­baczyć to nie znaczyza­pom­nieć bo za­pom­nieć sięnie dato znaczyżyćda­lejra­zempodjąćwspólnądrogęchoćjużnie na tej sa­mejzasadzie to nie znaczy za­pom­nieć bo za­pom­nieć się nie dato znaczy żyćżyć da­lejda­lej ra­zempodjąć wspólnąwspólną drogęchoć jużjuż nie na tej sa­mejnie na tej sa­mej zasadzieto znaczy żyć da­lejżyć da­lej ra­zempodjąć wspólną drogęchoć już nie na tej sa­mejjuż nie na tej sa­mej zasadzie

Używ­ki po­magają za­pom­nieć.... Ale o nich już nie za­pom­nisz... Da­mian K.2016 Cza­sem pragnę o czymś za­pom­nieć, tak po pros­tu wyrzu­cić to z pa­mięci... ale niektórych rzeczy po pros­tu nie da się za­pom­nieć. Ta­kie wy­darze­nia po­zos­tają w pa­mięci, aż do śmierci...Tak często nie pot­ra­fimy za­pom­nieć o in­nych, gdy in­ni za­pom­nieli o Nas.Chce odejść i za­pom­nieć nie chce już żyć nie chce już być Przep­raszam :( To nie mój świat i żywioł :( Pięknie być słowa­mi, które szeptasz, wie­czo­rami puszczając je wolno. Miłością, której nig­dy nie zdeptasz, choć ci wy­rosła górą zbyt stromą. Pięknie jest być ob­ra­zem w pa­mięci, gdy już znużony przy­mykasz oczy. Ob­ra­zem, który już cię nie męczy, choć ból za­dawał i oczy moczył. Dob­rze stać się światłem z ciem­ności, wspom­nieniem ciepłym za­miast koszmaru. Nie za­pom­niałeś o tej miłości... Lecz wyz­wo­liłeś się spod jej czaru...