Prze­baczyć - to nie znaczy za­pom­nieć - bo za­pom­nieć się nie da. To znaczy żyć da­lej ra­zem: podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej sa­mej zasadzie.


prze­baczyć- to nie znaczy-za­pom­nieć- bo za­pom­nieć ę-nie da-to znaczy-żyć-da­lej-ra­zem-podjąć-wspólną-drogę-choć
mieczysław malińskiprze­baczyć to nie znaczyza­pom­nieć bo za­pom­nieć sięnie dato znaczyżyćda­lejra­zempodjąćwspólnądrogęchoćjużnie na tej sa­mejzasadzie to nie znaczy za­pom­nieć bo za­pom­nieć się nie dato znaczy żyćżyć da­lejda­lej ra­zempodjąć wspólnąwspólną drogęchoć jużjuż nie na tej sa­mejnie na tej sa­mej zasadzieto znaczy żyć da­lejżyć da­lej ra­zempodjąć wspólną drogęchoć już nie na tej sa­mejjuż nie na tej sa­mej zasadzie

każdy-z nas-głosi-słowa-czy­ny-bliz­ny-których-nie da ę-o tak-za­pom­nieć-i prze­baczyć~pa­weł-rychlica 
Używ­ki po­magają za­pom­nieć.... Ale o nich już nie za­pom­nisz... Da­mian K.2016  -D.K
używ­ki-po­magają-za­pom­nieć-ale o nich-już-nie za­pom­nisz-da­mian-k2016 
Tak często nie pot­ra­fimy za­pom­nieć o in­nych, gdy in­ni za­pom­nieli o Nas. -respirer
tak-często-nie pot­ra­fimy-za­pom­nieć-o in­nych-gdy-in­-za­pom­nieli-o nas
Chce odejść i za­pom­nieć nie chce już żyć nie chce już być Przep­raszam :( To nie mój świat i żywioł :(  -sala
chce-odejść-i za­pom­nieć-nie chce-już-żyć-nie chce-już-być-przep­raszam- to nie mój-świat-i żywioł-