prze­biera­jac w ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedys sie skoncza 


prze­biera­jac-w ofer­tach-mu­simy-pa­mietac-ze kiedys-sie-skoncza 
badtomekprze­biera­jacw ofer­tachmu­simypa­mietacze kiedyssieskoncza prze­biera­jac w ofer­tachw ofer­tach mu­simymu­simy pa­mietacpa­mietac ze kiedysze kiedys siesie skoncza prze­biera­jac w ofer­tach mu­simyw ofer­tach mu­simy pa­mietacmu­simy pa­mietac ze kiedyspa­mietac ze kiedys sieze kiedys sie skoncza prze­biera­jac w ofer­tach mu­simy pa­mietacw ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedysmu­simy pa­mietac ze kiedys siepa­mietac ze kiedys sie skoncza prze­biera­jac w ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedysw ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedys siemu­simy pa­mietac ze kiedys sie skoncza 

mu­simy-to pa­mięć-ta pla­neta-nie jest naszą-włas­nośą-~pa­weł-rychlica 
Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
Słowa są po to, by nie osza­leć, gdy już się skończą. -Papillondenuit
słowa-są po to-by nie osza­ć-gdy-już ę-skończą
Diabeł się prze­biera za anioła, gdy chce duszę ludzką na zgubę wyprowadzić. -Józef Ignacy Kraszewski
diabeł ę-prze­biera-za anioła-gdy-chce-duszę-ludzką-na zgubę-wyprowadzić