prze­biera­jac w ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedys sie skoncza 


prze­biera­jac-w ofer­tach-mu­simy-pa­mietac-ze kiedys-sie-skoncza 
badtomekprze­biera­jacw ofer­tachmu­simypa­mietacze kiedyssieskoncza prze­biera­jac w ofer­tachw ofer­tach mu­simymu­simy pa­mietacpa­mietac ze kiedysze kiedys siesie skoncza prze­biera­jac w ofer­tach mu­simyw ofer­tach mu­simy pa­mietacmu­simy pa­mietac ze kiedyspa­mietac ze kiedys sieze kiedys sie skoncza prze­biera­jac w ofer­tach mu­simy pa­mietacw ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedysmu­simy pa­mietac ze kiedys siepa­mietac ze kiedys sie skoncza prze­biera­jac w ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedysw ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedys siemu­simy pa­mietac ze kiedys sie skoncza 

Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!??? Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami.Kiedy mu­simy do­konać wy­boru, wy­daje nam sie, że wy­biera­my naj­le­piej spośród możli­wych. I nies­te­ty, do­piero z biegiem cza­su, zauważamy ja­kie wiele dróg w tym mo­men­cie na zaw­sze zamknęliśmy.Słowa są po to, by nie osza­leć, gdy już się skończą.Diabeł się prze­biera za anioła, gdy chce duszę ludzką na zgubę wyprowadzić.