prze­cież wiem, że nig­dy nie będziesz mój, że nig­dy się nie zmienisz, że te­go nie chcesz, że bym cier­piała, że......... to i tak cho­lera na­dal Cię kocham....


prze­cież-wiem-że nig­dy-nie będziesz-mój-że nig­dy ę-nie zmienisz-że te­go-nie chcesz-że bym-cier­piała-że-to-i tak
psycholożkaprze­cieżwiemże nig­dynie będzieszmójże nig­dy sięnie zmieniszże te­gonie chceszże bymcier­piałażetoi takcho­lerana­dalciękochamprze­cież wiemże nig­dy nie będziesznie będziesz mójże nig­dy się nie zmieniszże te­go nie chceszże bym cier­piałai tak cho­leracho­lera na­dalna­dal cięcię kochamże nig­dy nie będziesz mójże to i taki tak cho­lera na­dalcho­lera na­dal cięna­dal cię kocham

Jut­ro twe osiem­naste urodziny. Nig­dy nie znałem jeszcze ta­kiej dziewczyny. Ja pragnę z Tobą spędzić resztę życia i nig­dy więcej już nie wra­cać do picia. Cze­mu wciąż py­tasz mnie czy ja Cię kocham, gdy prze­cież dob­rze wiesz, że TAK, że TAK!? Gdy­bym nie kochał to bym z Tobą nie był i bym nie pi­sał i nie śpiewał tak :  Kocham go ! ja­kie to piękne ! po­wie­dzieć mu ? Nie wiem.. jeszcze nie teraz po­myśli że zbyt sie zaangażowałam to mógłby być prze­cież koniec... po­wiem gdy będę pewna. wy­daje mi się że jestem. war­to wal­czyć o tę miłość ? tak. ale prze­cież i tak nie wygram. jes­tem tą drugą, nie zos­ta­wi jej dla mnie...Kocham Cię tak szczerze, że aż mnie cho­lera bierze...Ni­by szedłem cały dzień pros­to drogą, ale właści­wie to tak, jak­bym szedł w kółko. Bo nig­dzie nie chciałem prze­cież dojść.jest tak sa­mo bez ciebie bo prze­cież nic się nie może zmienić jeżeli nig­dy cię nie  było.Kocham cię tak bar­dzo, że nie zliczę sposobów Umarłem dla ciebie, a ludzie mówią tylko: