Prze­ciw­ności kształtują ludzi, po­wodze­nie tworzy potwory.


prze­ciw­noś-kształtują-ludzi-po­wodze­nie-tworzy-potwory
victor marie hugoprze­ciw­nościkształtująludzipo­wodze­nietworzypotworyprze­ciw­ności kształtująkształtują ludzipo­wodze­nie tworzytworzy potworyprze­ciw­ności kształtują ludzipo­wodze­nie tworzy potwory

Przeciwności kształtują ludzi, powodzenie tworzy potwory.Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­nościRząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyranii.Człowiek zbu­dowa­ny jest z prze­ciw­ności, w tym całe je­go dra­matyczne bo­gac­two i urok.Ob­raz prze­ciw­ni­ka - prze­ciw­nik ja­ko kreac­ja artystyczna.Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności.