Przeciętny Polak jest człowiekiem, który rzadko przeszkadza kobiecie. Niemal nigdy nie przeszkadza jej w zakupach czy porządkach domowych. Jest wspaniale wyrozumiały, kiedy kobieta zamierza sobie kupić nową kieckę, i podprowadziwszy ją w pobliże właściwego sklepu, zmyka na pierwszym rogu.


przeciętny-polak-jest-człowiekiem-który-rzadko-przeszkadza-kobiecie-niemal-nigdy-nie-przeszkadza-jej-w-zakupach-czy-porządkach-domowych-jest
olgierd terleckiprzeciętnypolakjestczłowiekiemktóryrzadkoprzeszkadzakobiecieniemalnigdyniejejzakupachczyporządkachdomowychjestwspanialewyrozumiałykiedykobietazamierzasobiekupićnowąkieckępodprowadziwszypobliżewłaściwegosklepuzmykanapierwszymroguprzeciętny polakpolak jestjest człowiekiemktóry rzadkorzadko przeszkadzaprzeszkadza kobiecieniemal nigdynigdy nienie przeszkadzaprzeszkadza jejjej ww zakupachzakupach czyczy porządkachporządkach domowychjest wspanialewspaniale wyrozumiałykiedy kobietakobieta zamierzazamierza sobiesobie kupićkupić nowąnową kieckęi podprowadziwszypodprowadziwszy jąw pobliżepobliże właściwegowłaściwego sklepuzmyka nana pierwszympierwszym roguprzeciętny polak jestpolak jest człowiekiemktóry rzadko przeszkadzarzadko przeszkadza kobiecieniemal nigdy nienigdy nie przeszkadzanie przeszkadza jejprzeszkadza jej wjej w zakupachw zakupach czyzakupach czy porządkachczy porządkach domowychjest wspaniale wyrozumiałykiedy kobieta zamierzakobieta zamierza sobiezamierza sobie kupićsobie kupić nowąkupić nową kieckęi podprowadziwszy jąpodprowadziwszy ją wją w pobliżew pobliże właściwegopobliże właściwego sklepuzmyka na pierwszymna pierwszym rogu

Piękność jest pierwszym darem, który natura daje kobiecie i pierwszym, który jej odbiera.Sumienie nie przeszkadza nam w popełnianiu grzechów, ale przeszkadza cieszyć się z ich popełnienia.Kobieta jest często natchnieniem do rzeczy wielkich, których spełnieniu przeszkadza.Wspaniale jest mieć miliardy dolarów czy być bogatym ale znacznie ważniejsze jest zdrowie, znacznie ważniejsza jest rodzina. Kiedy jesteś bystry i wiesz co robisz możesz zarabiać pieniądze ale zdrowie i rodzina są na pierwszym miejscu.Jest wspaniale, kiedy mężczyzna wie, że kobieta jest kobietą.Dusza nie jest taką, jaką jest czyn jej, ale jakim jest jej marzenie. W czynach do zła skłania nas pragnienie szczęścia. Czyn jest wypadkową woli duszy i woli rzeczy. W czynie dusza nie jest zupełnie wolną, ale w marzeniu nic jej nie przeszkadza objawić się tym, czym jest. Żaden bolesny konflikt nie wynaturza jej wrodzonej formy, nie krępuje natchnionego gestu.