Przecie trza wprzódy wypróbować, trza coś przecierpieć, coś przeboleć, żeby móc miłość uszanować.


przecie-trza-wprzódy-wypróbować-trza-coś-przecierpieć-coś-przeboleć-żeby-móc-miłość-uszanować
stanisław wyspiańskiprzecietrzawprzódywypróbowaćcośprzecierpiećprzebolećżebymócmiłośćuszanowaćprzecie trzatrza wprzódywprzódy wypróbowaćtrza coścoś przecierpiećcoś przebolećżeby mócmóc miłośćmiłość uszanowaćprzecie trza wprzódytrza wprzódy wypróbowaćtrza coś przecierpiećżeby móc miłośćmóc miłość uszanowaćprzecie trza wprzódy wypróbowaćżeby móc miłość uszanować

Naj­częściej, choć nie zaw­sze, miłość zaos­trza wzrok ko­bietom, a mężczyz­nom zabiera. -Mateusz Piecki Schizoidalny
naj­częściej-choć-nie zaw­sze-miłość-zaos­trza-wzrok-ko­bietom-a mężczyz­nom-zabiera
Każdy ma coś do ro­boty. Po to jes­teśmy na tym świecie, żeby mieć coś do ro­boty. Żeby się przy­dać ko­muś lub czemuś. -Małgorzata Musierowicz
każdy- coś-do ro­boty-po to jes­teśmy-na tym-świecie-żeby-mieć-coś-do ro­boty-Żeby ę-przy­dać-ko­muś-lub-czemuś