Przecie trza wprzódy wypróbować, trza coś przecierpieć, coś przeboleć, żeby móc miłość uszanować.


przecie-trza-wprzódy-wypróbować-trza-coś-przecierpieć-coś-przeboleć-żeby-móc-miłość-uszanować
stanisław wyspiańskiprzecietrzawprzódywypróbowaćcośprzecierpiećprzebolećżebymócmiłośćuszanowaćprzecie trzatrza wprzódywprzódy wypróbowaćtrza coścoś przecierpiećcoś przebolećżeby mócmóc miłośćmiłość uszanowaćprzecie trza wprzódytrza wprzódy wypróbowaćtrza coś przecierpiećżeby móc miłośćmóc miłość uszanowaćprzecie trza wprzódy wypróbowaćżeby móc miłość uszanować

Naj­częściej, choć nie zaw­sze, miłość zaos­trza wzrok ko­bietom, a mężczyz­nom zabiera.Na tym polega kłopot z piciem, pomyślałem, nalewając sobie drinka. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo.Na tym po­lega kłopot z pi­ciem, po­myślałem, na­lewając so­bie drin­ka. Gdy wy­darzy się coś złego, pi­jesz, żeby za­pom­nieć. Kiedy zdarzy się coś dob­re­go, pi­jesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wy­darzy się nic szczególne­go, pi­jesz po to, żeby coś się działo.Trza być w bu­tach na weselu.Trza być w butach na weselu.Każdy ma coś do ro­boty. Po to jes­teśmy na tym świecie, żeby mieć coś do ro­boty. Żeby się przy­dać ko­muś lub czemuś.