Przeczu­cia? Ludzkie przeczu­cia nie są niczym in­nym, jak tyl­ko bra­kiem dys­cypli­ny pra­cy aniołów.


przeczu­cia-ludzkie-przeczu­cia-nie są niczym-in­nym-jak tyl­ko-bra­kiem-dys­cypli­ny-pra­cy-aniołów
michal vieweghprzeczu­cialudzkieprzeczu­cianie są niczymin­nymjak tyl­kobra­kiemdys­cypli­nypra­cyaniołówludzkie przeczu­ciaprzeczu­cia nie są niczymnie są niczym in­nymjak tyl­ko bra­kiembra­kiem dys­cypli­nydys­cypli­ny pra­cypra­cy aniołówludzkie przeczu­cia nie są niczymprzeczu­cia nie są niczym in­nymjak tyl­ko bra­kiem dys­cypli­nybra­kiem dys­cypli­ny pra­cydys­cypli­ny pra­cy aniołówludzkie przeczu­cia nie są niczym in­nymjak tyl­ko bra­kiem dys­cypli­ny pra­cybra­kiem dys­cypli­ny pra­cy aniołówjak tyl­ko bra­kiem dys­cypli­ny pra­cy aniołów

Człowiek to is­to­ta, która przeczu­cia zmienia w rzeczywistość.W młodości mało kto przeczu­wa, że życie nie jest niczym in­nym jak ciągłym żeg­na­niem się z życiem.Zam­knę lękli­we uczu­cia w jed­nym ulot­nym spoj­rze­niu, ono będzie dla ciebie nieśmier­telnym po­darun­kiem - na pa­lecie wie­cznych wspomnień...Niektóre ko­biety trwają przez całe życie w podwójnym związku, zarówno trud­nym do uk­ry­cia, jak i do zer­wa­nia. Jed­ne­mu brak tyl­ko kon­trak­tu ślub­ne­go, dru­giemu - tyl­ko miłości.Wszys­cy ludzie są braćmi - tyl­ko nie wszys­cy bra­cia są ludźmi.