Przeczu­cia? Ludzkie przeczu­cia nie są niczym in­nym, jak tyl­ko bra­kiem dys­cypli­ny pra­cy aniołów.


przeczu­cia-ludzkie-przeczu­cia-nie są niczym-in­nym-jak tyl­ko-bra­kiem-dys­cypli­ny-pra­cy-aniołów
michal vieweghprzeczu­cialudzkieprzeczu­cianie są niczymin­nymjak tyl­kobra­kiemdys­cypli­nypra­cyaniołówludzkie przeczu­ciaprzeczu­cia nie są niczymnie są niczym in­nymjak tyl­ko bra­kiembra­kiem dys­cypli­nydys­cypli­ny pra­cypra­cy aniołówludzkie przeczu­cia nie są niczymprzeczu­cia nie są niczym in­nymjak tyl­ko bra­kiem dys­cypli­nybra­kiem dys­cypli­ny pra­cydys­cypli­ny pra­cy aniołówludzkie przeczu­cia nie są niczym in­nymjak tyl­ko bra­kiem dys­cypli­ny pra­cybra­kiem dys­cypli­ny pra­cy aniołówjak tyl­ko bra­kiem dys­cypli­ny pra­cy aniołów

Człowiek to is­to­ta, która przeczu­cia zmienia w rzeczywistość. -Sakaguchi Ango
człowiek-to is­to­-która-przeczu­cia-zmienia-w rzeczywistość
W młodości mało kto przeczu­wa, że życie nie jest niczym in­nym jak ciągłym żeg­na­niem się z życiem. -Michal Viewegh
w młodoś-ło-kto-przeczu­wa-że życie-nie jest niczym-in­nym-jak ągłym-żeg­na­niem ę-z życiem
Zam­knę lękli­we uczu­cia w jed­nym ulot­nym spoj­rze­niu, ono będzie dla ciebie nieśmier­telnym po­darun­kiem - na pa­lecie wie­cznych wspomnień... -Papużka
zam­knę-lękli­we-uczu­cia-w jed­nym-ulot­nym-spoj­rze­niu-ono-będzie-dla-ciebie-nieśmier­telnym-po­darun­kiem- na pa­lecie
Wszys­cy ludzie są braćmi - tyl­ko nie wszys­cy bra­cia są ludźmi. -Jerzy Leszczyński
wszys­cy-ludzie-są braćmi- tyl­ko-nie wszys­cy-bra­cia-są ludźmi