Przed­miotem wie­dzy nie jest to, co jest in­dy­widual­ne, lecz to, co jest ogólne.


przed­miotem-wie­dzy-nie jest to-co jest in­dy­widual­ne-lecz-to-co jest ogólne
arystotelesprzed­miotemwie­dzynie jest toco jest in­dy­widual­nelecztoco jest ogólneprzed­miotem wie­dzywie­dzy nie jest toprzed­miotem wie­dzy nie jest to

Przedmiotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne.To, co wie­cznie za­wodzi, wie­cznie też jest przed­miotem nadziei.Tam gdzie jest miłość, nie ma cier­pienia, a jeśli na­wet jest, to sa­mo sta­je się przed­miotem miłości.Naj­gor­szym wro­giem wie­dzy nie jest niewie­dza, lecz wie­dza połowiczna.Nauka nie świad­czy o inteligencji... Nauka ja­ko przys­wa­janie wie­dzy - po­siada­nie tej wie­dzy to mądrość, a in­te­ligen­cją jest umiejętność wy­korzys­ta­nia mądrości...Ko­bieta opęta­na na­miętnością, dziw­ne dop­rawdy, ma twarz dziec­ka. Obojętnie co jest przed­miotem tej na­miętności – może to być parasol.