Przed ślu­bem zda­wało się jej, że go kocha, ale ocze­kiwa­ne szczęście nie na­deszło. „Po­myliłam się więc” – myślała i sta­rała się do­ciec znacze­nia słów: szczęście, na­miętność, upo­jenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach.


przed-ślu­bem-zda­wało ę-jej-że go kocha-ale-ocze­kiwa­ne-szczęście-nie na­deszło-po­myliłam ę-więc- myśła-i sta­rała ę
f » gustaw flaubert » pani bovaryprzedślu­bemzda­wało sięjejże go kochaaleocze­kiwa­neszczęścienie na­deszło„po­myliłam sięwięc”– myślałai sta­rała siędo­ciecznacze­niasłówszczęściena­miętnośćupo­jeniesłówktóretakpiękniebrzmiaływ książkachprzed ślu­bemślu­bem zda­wało sięzda­wało się jejale ocze­kiwa­neocze­kiwa­ne szczęścieszczęście nie na­deszło„po­myliłam się więc”więc” – myślała– myślała i sta­rała sięi sta­rała się do­ciecdo­ciec znacze­niaznacze­nia słówktóre taktak piękniepięknie brzmiałybrzmiały w książkachprzed ślu­bem zda­wało sięślu­bem zda­wało się jejale ocze­kiwa­ne szczęścieocze­kiwa­ne szczęście nie na­deszło„po­myliłam się więc” – myślaławięc” – myślała i sta­rała się– myślała i sta­rała się do­cieci sta­rała się do­ciec znacze­niado­ciec znacze­nia słówktóre tak pięknietak pięknie brzmiałypięknie brzmiały w książkach

Ocze­kiwa­nie na szczęście jest mo­torem życia ludzkiego. -Antoni Makarenko
ocze­kiwa­nie-na szczęście-jest mo­torem-życia-ludzkiego
Ciężko słuchać słów piosen­ki, kiedy nie ro­zumie się jej słów. -Chemicals
ciężko-słuchać-słów-piosen­ki-kiedy-nie ro­zumie ę-jej-słów
Nig­dy nie przy­wiązuj się do ko­goś za bar­dzo, po­nieważ przy­wiąza­nia pro­wadzą do ocze­kiwań, a ocze­kiwa­nia do rozczarowań. -czarnycharakter_xd
nig­dy-nie przy­wiązuj ę-do ko­goś-za bar­dzo-po­nieważ-przy­wiąza­nia-pro­wadzą-do ocze­kiwań-a ocze­kiwa­nia