Przed ślubem zdawało się jej, że go kocha, ale oczekiwane szczęście nie nadeszło. „Pomyliłam się więc


przed-ślubem-zdawało-ę-jej-że-go-kocha-ale-oczekiwane-szczęście-nie-nadeszło-pomyliłam-ę-więc-myśła-i-starała-ę-dociec-znaczenia
gustaw flaubertprzedślubemzdawałosięjejżegokochaaleoczekiwaneszczęścienienadeszło„pomyliłamwięcmyślałastaraładociecznaczeniasłówszczęścienamiętnośćupojeniesłówktóretakpiękniebrzmiałyksiążkachprzed ślubemślubem zdawałozdawało sięsię jejże gogo kochaale oczekiwaneoczekiwane szczęścieszczęście nienie nadeszło„pomyliłam sięsię więcmyślałamyślała ii starałastarała sięsię dociecdociec znaczeniaznaczenia słówktóre taktak piękniepięknie brzmiałybrzmiały ww książkachprzed ślubem zdawałoślubem zdawało sięzdawało się jejże go kochaale oczekiwane szczęścieoczekiwane szczęście nieszczęście nie nadeszło„pomyliłam się więcmyślała imyślała i starałai starała sięstarała się dociecsię dociec znaczeniadociec znaczenia słówktóre tak pięknietak pięknie brzmiałypięknie brzmiały wbrzmiały w książkach

Przed ślu­bem zda­wało się jej, że go kocha, ale ocze­kiwa­ne szczęście nie na­deszło. „Po­myliłam się więc” – myślała i sta­rała się do­ciec znacze­nia słów: szczęście, na­miętność, upo­jenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach.Ciężko słuchać słów piosen­ki, kiedy nie ro­zumie się jej słów.Wszyscy mężczyźni są dziećmi. Nie mogą żyć bez fajerwerków, wielkich słów i wspaniałych gestów. Ale, na szczęście, jesteśmy my, kobiety, które uważają, żeby dzieci nie upadły i nie rozbiły sobie nosa.Na miłość samą w so­bie jest ty­siąc słów, ale nig­dy nie znaj­dzie się ta­kiego, które w całości od­da­wałoby jej sens.Ro­zeb­ra­ni ze słów, kąpiemy się w poez­ji ciał. Naz­nacze­ni sobą czer­piemy szczęście.brakło słów więc obliczę deltę dla dusz człeków tych ro­zum do kwadratu... odjąć cztery ser­ca skrawki... ra­zy czynów gar­stkę i słów krocie... cóż to wyszło? aż brak... liczb! to się jed­nak chy­ba czuje