Przed nieszczęśliwym wszystko ucieka jak przed straszydłem z piekła.


przed-nieszczęśliwym-wszystko-ucieka-jak-przed-straszydłem-z-piekła
adam mickiewiczprzednieszczęśliwymwszystkouciekajakprzedstraszydłempiekłaprzed nieszczęśliwymnieszczęśliwym wszystkowszystko uciekaucieka jakjak przedprzed straszydłemstraszydłem zz piekłaprzed nieszczęśliwym wszystkonieszczęśliwym wszystko uciekawszystko ucieka jakucieka jak przedjak przed straszydłemprzed straszydłem zstraszydłem z piekłaprzed nieszczęśliwym wszystko uciekanieszczęśliwym wszystko ucieka jakwszystko ucieka jak przeducieka jak przed straszydłemjak przed straszydłem zprzed straszydłem z piekłaprzed nieszczęśliwym wszystko ucieka jaknieszczęśliwym wszystko ucieka jak przedwszystko ucieka jak przed straszydłemucieka jak przed straszydłem zjak przed straszydłem z piekła

Kto na ludzi patrzy jak na stado i ucieka przed nim co sił w nogach, tego ono z pewnością dopędzi i weźmie na rogi.Ucieka­nie przed miłością jest jak rozkłada­nie pa­raso­la,cho­ciaż nie pa­da-bez sensu.Nig­dy po­wol­niej nie dości­gamy ce­lu, jak gdyśmy go już naj­bliżej. Naówczas zda­je się, że on ucieka szydząc z niecier­pli­wości naszej, przed nami.W pew­nym mo­men­cie zaczy­nasz za bar­dzo czuć, że czas mi­ja, że ucieka, że nie da się go do­gonić. Od zaw­sze wie­działeś, że są godzi­ny, że za każdym ra­zem mi­ja ko­lej­na. Ale, uwierz mój przy­jacielu, to, co te­raz czuję to coś zu­pełnie in­ne­go. To strach przed niez­na­nym, to strach przed końcem. Końcem, które­go nie zap­la­nowałam so­bie, nie wy­myśliłam, bez­czel­nym i nieubłaganym. Końcem ta­kim, jak wszystkie...Życie ludzkie jest jak bieg po okręgu, człowiek uciekając przed sa­mot­nością, chro­ni się w ra­miona ludzi, po czym poz­nając ich obłudę i zło, ucieka w samotność.