Przed użyciem za­poz­naj się z treścią niepi­sanych za­sad bądź skon­sultuj się z rodzi­cem lub in­nym mądrym gdyż każda rzecz niewłaści­wie sto­sowa­na zag­raża Two­jemu życiu lub zdrowiu.


przed-użyciem-za­poz­naj ę-z treśą-niepi­sanych-za­sad-bądź-skon­sultuj ę-z rodzi­cem-lub-in­nym-mądrym-gdyż-każda-rzecz
wychowany w mrokuprzedużyciemza­poz­naj sięz treściąniepi­sanychza­sadbądźskon­sultuj sięz rodzi­cemlubin­nymmądrymgdyżkażdarzeczniewłaści­wiesto­sowa­nazag­rażatwo­jemużyciuzdrowiuprzed użyciemużyciem za­poz­naj sięza­poz­naj się z treściąz treścią niepi­sanychniepi­sanych za­sadza­sad bądźbądź skon­sultuj sięskon­sultuj się z rodzi­cemz rodzi­cem lublub in­nymin­nym mądrymmądrym gdyżgdyż każdakażda rzeczrzecz niewłaści­wieniewłaści­wie sto­sowa­nasto­sowa­na zag­rażazag­raża two­jemutwo­jemu życiużyciu lublub zdrowiuprzed użyciem za­poz­naj sięużyciem za­poz­naj się z treściąza­poz­naj się z treścią niepi­sanychz treścią niepi­sanych za­sadniepi­sanych za­sad bądźza­sad bądź skon­sultuj siębądź skon­sultuj się z rodzi­cemskon­sultuj się z rodzi­cem lubz rodzi­cem lub in­nymlub in­nym mądrymin­nym mądrym gdyżmądrym gdyż każdagdyż każda rzeczkażda rzecz niewłaści­wierzecz niewłaści­wie sto­sowa­naniewłaści­wie sto­sowa­na zag­rażasto­sowa­na zag­raża two­jemuzag­raża two­jemu życiutwo­jemu życiu lubżyciu lub zdrowiu

Tu­taj ma­gia uno­si się w po­wiet­rzu, może czu­le objąć lub zag­ro­zić. Tu­taj wróżki knują in­try­gi lub tańczą na skałach, a cza­row­ni­ce rzu­cają dob­re lub złe zaklęcia.Prze­raża mnie każda re­ligia, która wy­suwa fa­natyczne żąda­nia lub twier­dze­nia, ar­gu­men­tując to wolą boga.Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości.Nic nie jest przykrym ani przyjemnym - to myślenie nasze czyni każdą rzecz naszym szczęściem lub nieszczęściem.Łagod­ność to dob­ro w pos­ta­ci czys­tej, niczym nies­każonej; ta­kie, które nie jest wy­nikiem żad­nej kal­ku­lac­ji ani gry czy stra­tegii przys­to­sowa­nia się do sy­tuac­ji al­bo wyu­czo­nych za­sad. Po­tul­ność na­tomiast nieko­nie­cznie mu­si iść w parze z na­turalną dob­ro­cią. Nie mu­si być krys­ta­licznie czys­ta, może wy­nikać z ko­nie­czności by­cia po­tul­nym, po­nieważ te­go wy­magają wa­run­ki zewnętrzne lub ktoś zmuszający nas do tego.Pożytek przy­niesie nam sto­sowa­nie za­sad, a nie śle­pa wo­bec nich uległość.