Przedmiotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne.


przedmiotem-wiedzy-nie-jest-to-co-jest-indywidualne-lecz-to-co-jest-ogólne
arystotelesprzedmiotemwiedzyniejesttocoindywidualneleczogólneprzedmiotem wiedzywiedzy nienie jestco jestjest indywidualneco jestjest ogólneprzedmiotem wiedzy niewiedzy nie jestco jest indywidualneco jest ogólneprzedmiotem wiedzy nie jest

Przed­miotem wie­dzy nie jest to, co jest in­dy­widual­ne, lecz to, co jest ogólne.Prob­le­mem człowieka nie jest głupota, lecz brak dos­ta­tecznych umiejętności w wy­korzys­ta­niu po­siada­nej już wiedzy.Miłość kupiona jest przedmiotem oszustwa.Prawda myślenia jest odpowiedzialnością między myśleniem a przedmiotem.Nie jest dobrze, gdy nauczycielami są ludzie uformowani przez epoki będące przedmiotem nauczania.Tylko mężczyzna może obojętnie patrzeć na miłość, której jest przedmiotem. Nigdy kobieta w podobnym zdarzeniu nie będzie obojętna.