Przedmiotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne.


przedmiotem-wiedzy-nie-jest-to-co-jest-indywidualne-lecz-to-co-jest-ogólne
arystotelesprzedmiotemwiedzyniejesttocoindywidualneleczogólneprzedmiotem wiedzywiedzy nienie jestco jestjest indywidualneco jestjest ogólneprzedmiotem wiedzy niewiedzy nie jestco jest indywidualneco jest ogólneprzedmiotem wiedzy nie jest

Przed­miotem wie­dzy nie jest to, co jest in­dy­widual­ne, lecz to, co jest ogólne. -Arystoteles
przed­miotem-wie­dzy-nie jest to-co jest in­dy­widual­ne-lecz-to-co jest ogólne
Prob­le­mem człowieka nie jest głupota, lecz brak dos­ta­tecznych umiejętności w wy­korzys­ta­niu po­siada­nej już wiedzy. -thrillofit
prob­­mem-człowieka-nie jest głupota-lecz-brak-­­tecznych-umiejętnoś-w-wy­korzys­­niu-po­siada­nej-już-wiedzy
Prawda myślenia jest odpowiedzialnością między myśleniem a przedmiotem. -Tomasz z Akwinu
prawda-myślenia-jest-odpowiedzialnośą-między-myśleniem-a-przedmiotem
Nie jest dobrze, gdy nauczycielami są ludzie uformowani przez epoki będące przedmiotem nauczania. -Anonim
nie-jest-dobrze-gdy-nauczycielami-są-ludzie-uformowani-przez-epoki-będą-przedmiotem-nauczania
Tylko mężczyzna może obojętnie patrzeć na miłość, której jest przedmiotem. Nigdy kobieta w podobnym zdarzeniu nie będzie obojętna. -Jean Paul Richter
tylko-mężczyzna-może-obojętnie-patrzeć-na-miłość-której-jest-przedmiotem-nigdy-kobieta-w-podobnym-zdarzeniu-nie-będzie-obojętna