**PRZEG­RA­NE ŻYCIE** Myślę, że życie nie może być przeg­ra­ne. Bo jest da­rem. Każde­go dnia , pisze­my sa­mi his­to­rię swo­jego życia. I co­kol­wiek nas spo­tyka jest do po­kona­nia, tyl­ko musimy się pos­ta­rać. Do­konać właści­wego wy­boru, właściwą drogę, tą którą ser­ce nam podpowie.


przeg­ra­ne-Życie-myślę-że życie-nie może-być-przeg­ra­ne-bo jest da­rem-każde­go-dnia- pisze­my-­mi-his­to­rię-swo­jego
mireczkaprzeg­ra­neyciemyślęże życienie możebyćprzeg­ra­nebo jest da­remkażde­godnia pisze­mysa­mihis­to­rięswo­jegożyciaco­kol­wieknasspo­tykajest do po­kona­niatyl­komusimysiępos­ta­raćdo­konać właści­wegowy­boruwłaściwądrogęktórąser­cenampodpowie **przeg­ra­ne Życie**Życie** myślęże życie nie możenie może byćbyć przeg­ra­nekażde­go dnia pisze­my sa­misa­mi his­to­rięhis­to­rię swo­jegoswo­jego życiai co­kol­wiekco­kol­wiek nasnas spo­tykaspo­tyka jest do po­kona­niatyl­ko musimymusimy sięsię pos­ta­raćdo­konać właści­wego wy­boruwłaściwą drogętą którąktórą ser­ceser­ce nam**przeg­ra­ne Życie** myślęże życie nie może byćnie może być przeg­ra­ne pisze­my sa­mi his­to­rięsa­mi his­to­rię swo­jegohis­to­rię swo­jego życiai co­kol­wiek nasco­kol­wiek nas spo­tykanas spo­tyka jest do po­kona­niatyl­ko musimy sięmusimy się pos­ta­raćtą którą ser­cektórą ser­ce nam

Jeśli kos­mi­ci od­wiedzą nas kiedy­kol­wiek, myślę, że skut­ki mogą być po­dob­ne, jak w przy­pad­ku od­kry­cia Ame­ryki przez Krzyszto­fa Ko­lum­ba. Jak wiado­mo, wy­darze­nie to oka­zało się niez­byt po­myślne dla rdzen­nych mie­szkańców te­go kon­ty­nen­tu. Wys­tar­czy nam zresztą przyj­rzeć się sa­mym so­bie, aby dojść do wnios­ku, że in­te­ligen­tne życie może w swym roz­wo­ju przyb­rać pos­tać, z jaką wo­leli­byśmy się raczej nie spotkać.Żyj z myślą, że jut­ra może nie być, a każda godzi­na więcej się nie powtórzy. Bo życie jak gra w kar­ty w każdej chwi­li możesz przeg­rać wszystko.Smut­ne czy nie ale przeg­ry­wać też trze­ba umieć, na­wet jak przeg­ry­wa się przez całe życie.Człowiek mądry nie uważa śmier­ci za rzeczy­wis­tość godną myśle­nia. Przed­miotem myśle­nia fi­lozo­ficzne­go może być tyl­ko życie.Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! Życie każde­go człowieka jest dzien­ni­kiem, w którym chciałoby się na­pisać jedną his­to­rię, a pisze się inną.