Przeg­rałam życie grając w szczerość. Naj­bliższą mi osobę mu­siałam dorzu­cić w ra­mach pro­cen­tu od niewypłacal­ności z kłam­stwa . Tyl­ko pat­rzeć jak za­puka do moich drzwi ko­mor­nik aby mi za­rek­wi­rować bra­ki w wa­zeli­niar­stwie . in­sp .pus­te kar­tki kalendarza 


przeg­rałam-życie-grając-w szczerość-naj­bliższą-mi osobę-mu­siałam-dorzu­ć-w ra­mach-pro­cen­-od niewypłacal­noś
natalia(__upsprzeg­rałamżyciegrającw szczerośćnaj­bliższąmi osobęmu­siałamdorzu­cićw ra­machpro­cen­tuod niewypłacal­nościz kłam­stwatyl­kopat­rzećjak za­pukado moichdrzwiko­mor­nikaby mi za­rek­wi­rowaćbra­kiw wa­zeli­niar­stwiein­sppus­tekar­tkikalendarza przeg­rałam życieżycie grającgrając w szczerośćnaj­bliższą mi osobęmi osobę mu­siałammu­siałam dorzu­cićdorzu­cić w ra­machw ra­mach pro­cen­tupro­cen­tu od niewypłacal­nościod niewypłacal­ności z kłam­stwaz kłam­stwatyl­kotyl­ko pat­rzećpat­rzeć jak za­pukajak za­puka do moichdo moich drzwidrzwi ko­mor­nikko­mor­nik aby mi za­rek­wi­rowaćaby mi za­rek­wi­rować bra­kibra­ki w wa­zeli­niar­stwiew wa­zeli­niar­stwiein­sppus­te kar­tkikar­tki kalendarza przeg­rałam życie grającżycie grając w szczerośćnaj­bliższą mi osobę mu­siałammi osobę mu­siałam dorzu­cićmu­siałam dorzu­cić w ra­machdorzu­cić w ra­mach pro­cen­tuw ra­mach pro­cen­tu od niewypłacal­nościpro­cen­tu od niewypłacal­ności z kłam­stwaod niewypłacal­ności z kłam­stwatyl­ko pat­rzećtyl­ko pat­rzeć jak za­pukapat­rzeć jak za­puka do moichjak za­puka do moich drzwido moich drzwi ko­mor­nikdrzwi ko­mor­nik aby mi za­rek­wi­rowaćko­mor­nik aby mi za­rek­wi­rować bra­kiaby mi za­rek­wi­rować bra­ki w wa­zeli­niar­stwiebra­ki w wa­zeli­niar­stwiepus­te kar­tki kalendarza 

Wa­zeli­niar­stwo do nicze­go sie nie przy­da, chy­ba tyl­ko do szyb­kiego zro­bienia kariery. -Mikołaj Gogol
wa­zeli­niar­stwo-do nicze­go-sie-nie przy­da-chy­ba-tyl­ko-do szyb­kiego-zro­bienia-kariery
nie-przeg­ry­wamy-z bra­ku-wy­łku-tyl­ko-przeg­ry­wamy-z bra­ku-wiary-~pa­weł-rychlica 
I niena­widzę kiedy pat­rzysz na mnie tak, jak­byś chciał mi tym spoj­rze­niem po­wie­dzieć, że zab­rałam Ci Twój cen­ny czas. -szaralalka
i niena­widzę-kiedy-pat­rzysz-na mnie-tak-jak­byś-chciał-mi tym-spoj­rze­niem-po­wie­dzieć-że zab­rałam-ci twój-cen­ny-czas