Przeg­ry­wając grę miłosną, marzy­my o dogrywce.


przeg­ry­wając-grę-miłosną-marzy­my-o dogrywce
myslacawierszemprzeg­ry­wającgręmiłosnąmarzy­myo dogrywceprzeg­ry­wając gręgrę miłosnąmarzy­my o dogrywceprzeg­ry­wając grę miłosną

Smut­ne czy nie ale przeg­ry­wać też trze­ba umieć, na­wet jak przeg­ry­wa się przez całe życie.Od­wie­dzisz sam siebie na tam­tym świecie Przeg­ry­wając Fant naj­ważniej­szy - duszę Bo­li Cię ser­ce, tak jest gdy su­mienie gniecie Wołanie o po­moc od­bi­ja się echem głuchym Kiero­wany pożąda­niem do złota, mamony Zaśle­piony władzą nad tłumem słabej jednostki Nie od­dasz, do zab­ra­nia jes­teś skory Typ gład­ko­licy, od wewnątrz su­to szorstki Odpłaci się los, podwójnie, dotkliwie Za­bie­rze rodzinę, zos­ta­niesz na świecie sam Zaśniesz, obudzisz się z ręką w nocniku Nad głową gi­loty­na, ka­tem będę ja.**PRZEG­RA­NE ŻYCIE** Myślę, że życie nie może być przeg­ra­ne. Bo jest da­rem. Każde­go dnia , pisze­my sa­mi his­to­rię swo­jego życia. I co­kol­wiek nas spo­tyka jest do po­kona­nia, tyl­ko musimy się pos­ta­rać. Do­konać właści­wego wy­boru, właściwą drogę, tą którą ser­ce nam podpowie.Wiatr jest miłosną pocztą kwiatów.Gra miłosna jest z gier ruchowych stosunkowo najłatwiejsza.