Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał.


przek­ństwem-naszych-czasów-jest to-że wy­magają-od ciebie-byś-w wieku-16 lat-wie­dział-co chcesz-ro­bić-w życiu
alan rickmanprzek­leństwemnaszychczasówjest toże wy­magająod ciebiebyśw wieku16 latwie­działco chceszro­bićw życiui tej de­cyz­ji siętrzymałprzek­leństwem naszychnaszych czasówczasów jest toże wy­magają od ciebieod ciebie byśbyś w wiekuw wieku 16 lat16 lat wie­działco chcesz ro­bićro­bić w życiuw życiu i tej de­cyz­ji sięi tej de­cyz­ji się trzymałprzek­leństwem naszych czasównaszych czasów jest toże wy­magają od ciebie byśod ciebie byś w wiekubyś w wieku 16 latw wieku 16 lat wie­działco chcesz ro­bić w życiuro­bić w życiu i tej de­cyz­ji sięw życiu i tej de­cyz­ji się trzymałprzek­leństwem naszych czasów jest toże wy­magają od ciebie byś w wiekuod ciebie byś w wieku 16 latbyś w wieku 16 lat wie­działco chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji sięro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymałże wy­magają od ciebie byś w wieku 16 latod ciebie byś w wieku 16 lat wie­działco chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał

Trudno w wieku czterdziestu lat robić z siebie symbol seksu. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak tylko zmienić tryb życia. Jestem w wieku, kiedy wreszcie spełniają się marzenia. -Raquel Welch
trudno-w-wieku-czterdziestu-lat-robić-z-siebie-symbol-seksu-w-tej-sytuacji-nie-pozostaje-mi-nic-innego-jak-tylko-zmienić-tryb-życia-jestem-w
Im więcej Cię szu­kam dając Ci miłość Ty nie zwra­casz na mnie uwa­gi, Gdy­byś tyl­ko wie­dział że mogłabym od­dać życie za Ciebie…  -AnDree
im więcej-cię-szu­kam-dając-ci miłość-ty-nie zwra­casz-na mnie-uwa­gi-gdy­byś-tyl­ko-wie­dział-że mogłabym-od­dać-życie
Człowiek, który w wieku 50 lat pos­trze­ga świat tak sa­mo jak w wieku 20, zmar­no­wał 30 lat swo­jego życia. -Muhammad Ali
człowiek-który-w wieku-50 lat-pos­trze­ga-świat-tak-­mo-jak w wieku-20-zmar­no­wał-30 lat-swo­jego-życia