Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał.


przek­ństwem-naszych-czasów-jest to-że wy­magają-od ciebie-byś-w wieku-16 lat-wie­dział-co chcesz-ro­bić-w życiu
alan rickmanprzek­leństwemnaszychczasówjest toże wy­magająod ciebiebyśw wieku16 latwie­działco chceszro­bićw życiui tej de­cyz­ji siętrzymałprzek­leństwem naszychnaszych czasówczasów jest toże wy­magają od ciebieod ciebie byśbyś w wiekuw wieku 16 lat16 lat wie­działco chcesz ro­bićro­bić w życiuw życiu i tej de­cyz­ji sięi tej de­cyz­ji się trzymałprzek­leństwem naszych czasównaszych czasów jest toże wy­magają od ciebie byśod ciebie byś w wiekubyś w wieku 16 latw wieku 16 lat wie­działco chcesz ro­bić w życiuro­bić w życiu i tej de­cyz­ji sięw życiu i tej de­cyz­ji się trzymałprzek­leństwem naszych czasów jest toże wy­magają od ciebie byś w wiekuod ciebie byś w wieku 16 latbyś w wieku 16 lat wie­działco chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji sięro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymałże wy­magają od ciebie byś w wieku 16 latod ciebie byś w wieku 16 lat wie­działco chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał

Trudno w wieku czterdziestu lat robić z siebie symbol seksu. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak tylko zmienić tryb życia. Jestem w wieku, kiedy wreszcie spełniają się marzenia.Nie na­leży się zbyt­nio przej­mo­wać oce­nami naszych poczy­nań. Każdy z nas mu­si być sędzią włas­ne­go is­tnienia. Prze­jawem od­po­wie­dzial­ności jest więc po­dej­mo­wanie de­cyz­ji, które spra­wią, że będziemy lu­bić siebie, mieć poczu­cie wewnętrznej harmonii.Im więcej Cię szu­kam dając Ci miłość Ty nie zwra­casz na mnie uwa­gi, Gdy­byś tyl­ko wie­dział że mogłabym od­dać życie za Ciebie… Ślad jest przek­leństwem sto­py ludzkiej.Człowiek, który w wieku 50 lat pos­trze­ga świat tak sa­mo jak w wieku 20, zmar­no­wał 30 lat swo­jego życia.Choć być może nie chcesz te­go słuchać, pragnę, byś wie­dział, że na zaw­sze po­zos­ta­niesz cząstką mnie. Zasłużyłeś so­bie na szczególne miej­sce w moim ser­cu, które­go nikt nig­dy nie zajmie.