Przelana krew może być tak samo symbolem bezradności jak wybita szyba.


przelana-krew-może-być-tak-samo-symbolem-bezradnoś-jak-wybita-szyba
karol irzykowskiprzelanakrewmożebyćtaksamosymbolembezradnościjakwybitaszybaprzelana krewkrew możemoże byćbyć taktak samosamo symbolemsymbolem bezradnościbezradności jakjak wybitawybita szybaprzelana krew możekrew może byćmoże być takbyć tak samotak samo symbolemsamo symbolem bezradnościsymbolem bezradności jakbezradności jak wybitajak wybita szybaprzelana krew może byćkrew może być takmoże być tak samobyć tak samo symbolemtak samo symbolem bezradnościsamo symbolem bezradności jaksymbolem bezradności jak wybitabezradności jak wybita szybaprzelana krew może być takkrew może być tak samomoże być tak samo symbolembyć tak samo symbolem bezradnościtak samo symbolem bezradności jaksamo symbolem bezradności jak wybitasymbolem bezradności jak wybita szyba

Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego.Księga Rodzaju 9,6.Uprawianie seksu z osobą, którą się kocha, może być tak samo rutynowe, jak codzienne mycie zębów.Samotność, jaką człowiek może znieść i nie umrzeć, ma granice tak samo, jak napięcie elektryczne.Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia.W swej ig­no­ran­cji sądziła, że świat na­leży do niej. Jak wiel­kie było jej zdzi­wienie gdy od­kryła, że sześć mi­liardów ludzi może myśleć tak samo.Co nie jest pożyteczne dla roju, nie może być tak samo pożyteczne dla pszczoły.