PRZEP­RASZAM OD RA­ZU, ZE PISZĘ TO TAK ALE CHCĘ DAĆ KOMUNIKAT! Pro­fil http://mendrzecc.cytaty.info/ NIE JEST MÓJ! KTOŚ SIĘ PO­DE MNIE POD­SZY­WA. PROSZĘ AD­MI­NIS­TRA­TORÓW JAK I MO­DERA­TORÓW O REAK­CJĘ! PROSZĘ GO USUNĄĆ! 


przep­raszam-od ra­zu-ze piszĘ-to tak-ale-chcĘ-daĆ-komunikat-pro­fil-httpmendrzecccytatyinfo-nie-jest-mÓj-ktoŚ-siĘ-po­de-mnie
rychcikprzep­raszamod ra­zuze piszĘto takalechcĘdaĆkomunikatpro­filhttpmendrzecccytatyinfoniejestmÓjktoŚsiĘpo­demniepod­szy­waproszĘ ad­mi­nis­tra­torÓwjaki mo­dera­torÓwo reak­cjĘproszĘgo usunĄĆ przep­raszam od ra­zuze piszĘ to takto tak aleale chcĘchcĘ daĆdaĆ komunikatnie jestjest mÓjktoŚ siĘsiĘ po­depo­de mniemnie pod­szy­waproszĘ ad­mi­nis­tra­torÓw jakjak i mo­dera­torÓwi mo­dera­torÓw o reak­cjĘze piszĘ to tak aleto tak ale chcĘale chcĘ daĆchcĘ daĆ komunikatnie jest mÓjktoŚ siĘ po­desiĘ po­de mniepo­de mnie pod­szy­waproszĘ ad­mi­nis­tra­torÓw jak i mo­dera­torÓwjak i mo­dera­torÓw o reak­cjĘ

Proszę, przep­raszam, dzięku­je - tak pot­rzeb­ne a rzad­kie jak czte­rolis­tna koniczyna.Je­dynym tak nap­rawdę is­totnym wy­miarem u mężczyz­ny, o którym marzą ko­biety - wy­nika to ze wszys­tkich bez wyjątku an­kiet i ba­dań - jest długość ge­nu ste­rujące­go syn­tezą re­cep­torów (pro­tein) hor­mo­nu wa­zop­re­syny. Bo im więcej tych re­cep­torów, tym mężczyz­na jest wierniejszy.http://myimaginezonee.blogspot.com/ przep­raszam za to , ale chciałabym nor­malnie zacząć ... pro­wadzę blo­ga z ima­gine­sami ... o 1D i in­nych 'gwiaz­dach' ... jeśli są tu ja­kieś di­rec­tioner­ki (i nie tyl­ko) pro­siłabym o luk­nięcie na blo­ga i zos­ta­wienie śla­du po so­bie ... będę wdzięczna równo za dob­re jak i złe ko­men­tarze ..zgóry dziękuję ;* Każdy myśli, że miłość po­win­na być na­miętna. Niewyobrażalna. Po­win­na mnie porwać? Ale jak? Kiedy? Gdzie? Czy może mnie do­paść w par­ku? Na uli­cy? W do­mu przed telewizorem? Nie wiem. Po­win­nam się tym mar­twić? A co jeśli jej nie spot­kam... Jeśli się mi­niemy? Może już się to stało... Jeśli tak to przep­raszam. Przep­raszam, że nie mogłam cię po­kochać. Może po­kocham cię jut­ro? Nie wiem. Ale mam nadzieję...Kocha­ny nieznajomy Poz­najmy się. Zaczniemy od pod­sta­wowych in­formac­ji. Lub mnie zaskoczysz? I na­piszesz, że po­rywasz mnie gdzieś gdzie jeszcze nie byłam. Zet­rzesz łzę, która toczy się po po­liczku. Ja nie chcę cze­goś zna­nego Chcę poczuć coś cze­go jeszcze nie czułam. Wiesz, bo to wszys­tko mnie prze­ras­ta, pot­ra­fię dać Ci ra­dość i ja dam. Tyl­ko na­maluj na mo­jej twarzy uśmiech. Tyl­ko o ty­le proszę.Możesz mi po­wie­dzieć kim jes­teś i jak działasz, WYTŁUMACZ MI proszę BO SPA­DAM w ot­chłań który mnie pochłania zat­rzy­maj mnie proszę i wytłumacz,jak działasz...