PRZEP­RASZAM OD RA­ZU, ZE PISZĘ TO TAK ALE CHCĘ DAĆ KOMUNIKAT! Pro­fil http://mendrzecc.cytaty.info/ NIE JEST MÓJ! KTOŚ SIĘ PO­DE MNIE POD­SZY­WA. PROSZĘ AD­MI­NIS­TRA­TORÓW JAK I MO­DERA­TORÓW O REAK­CJĘ! PROSZĘ GO USUNĄĆ! 


przep­raszam-od ra­zu-ze piszĘ-to tak-ale-chcĘ-daĆ-komunikat-pro­fil-httpmendrzecccytatyinfo-nie-jest-mÓj-ktoŚ-siĘ-po­de-mnie
rychcikprzep­raszamod ra­zuze piszĘto takalechcĘdaĆkomunikatpro­filhttpmendrzecccytatyinfoniejestmÓjktoŚsiĘpo­demniepod­szy­waproszĘ ad­mi­nis­tra­torÓwjaki mo­dera­torÓwo reak­cjĘproszĘgo usunĄĆ przep­raszam od ra­zuze piszĘ to takto tak aleale chcĘchcĘ daĆdaĆ komunikatnie jestjest mÓjktoŚ siĘsiĘ po­depo­de mniemnie pod­szy­waproszĘ ad­mi­nis­tra­torÓw jakjak i mo­dera­torÓwi mo­dera­torÓw o reak­cjĘze piszĘ to tak aleto tak ale chcĘale chcĘ daĆchcĘ daĆ komunikatnie jest mÓjktoŚ siĘ po­desiĘ po­de mniepo­de mnie pod­szy­waproszĘ ad­mi­nis­tra­torÓw jak i mo­dera­torÓwjak i mo­dera­torÓw o reak­cjĘ

Proszę, przep­raszam, dzięku­je - tak pot­rzeb­ne a rzad­kie jak czte­rolis­tna koniczyna. -Ryder
proszę-przep­raszam-dzięku­- tak-pot­rzeb­ne-a rzad­kie-jak czte­rolis­tna-koniczyna
Możesz mi po­wie­dzieć kim jes­teś i jak działasz, WYTŁUMACZ MI proszę BO SPA­DAM w ot­chłań który mnie pochłania zat­rzy­maj mnie proszę i wytłumacz,jak działasz... -kati12
możesz-mi po­wie­dzieć-kim-jes­teś-i jak działasz-wytŁumacz-mi proszę-bo spa­dam-w ot­chłań-który-mnie-pochłania-zat­rzy­maj