Przes­tał pa­nować nad sobą - zaczął nad innymi.


przes­ł-pa­nować-nad-sobą- zaczął-nad-innymi
tadeusz szyferprzes­tałpa­nowaćnadsobą zacząłinnymiprzes­tał pa­nowaćpa­nować nadnad sobą zaczął nadnad innymiprzes­tał pa­nować nadpa­nować nad sobą zaczął nad innymiprzes­tał pa­nować nad sobą

Lider to nie jest osoba , która ma władzę nad innymi. Lider to osoba, która sprawia że inni odzyskują władzę nad sobą.Pracuj mocniej nad sobą niż nad swoją pracąMałżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą.Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty.Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą.Ja­ko oso­ba myśląca, po­win­nam pa­nować nad emocjami.