Przes­tańmy na­reszcie kręcić się wokół siebie, a po­myślmy o niesieniu po­mocy innym.


przes­ńmy-na­reszcie-kręć ę-wokół-siebie-a po­myślmy-o niesieniu-po­mocy-innym
stefan wyszyńskiprzes­tańmyna­reszciekręcić sięwokółsiebiea po­myślmyo niesieniupo­mocyinnymprzes­tańmy na­reszciena­reszcie kręcić siękręcić się wokółwokół siebiea po­myślmy o niesieniuo niesieniu po­mocypo­mocy innymprzes­tańmy na­reszcie kręcić sięna­reszcie kręcić się wokółkręcić się wokół siebiea po­myślmy o niesieniu po­mocyo niesieniu po­mocy innymprzes­tańmy na­reszcie kręcić się wokółna­reszcie kręcić się wokół siebiea po­myślmy o niesieniu po­mocy innymprzes­tańmy na­reszcie kręcić się wokół siebie

Co by było gdy­by...? Nie myślmy o tym ! Myślmy le­piej o przyszłości i o tym co będzie da­lej. Nie zat­rzy­muj­my się w miej­scu bo chwi­la jest tyl­ko ulotna.Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami.Tylko dzięki temu, że ludzie nie mają tej mocy szkodzenia innym, jaką by mieć chcieli, świat jeszcze istnieje.Mu­simy po­siąść siebie sa­mych, za­nim da­my coś z siebie innym.Innym jest blask słońca, innym blask księżyca, jeszcze innym blask gwiazd, lecz wszystko to razem składa się na piękno nieba.Brak prze­mocy pro­wadzi do naj­wyższej ety­ki, która jest ce­lem całej ewo­luc­ji. Dopóki nie przes­ta­niemy krzyw­dzić in­nych żywych stworzeń, ciągle będziemy dzikusami.