Przeszłość - wy­dobyłam z Ciebie to co najcenniejsze, pos­przątałam gruzy, wyrównałam ziemie. Nie zaw­sze trak­to­wałaś mnie dobrze, nie będę Ci te­go wypominać... Przyszłość - ta­jem­niczy nieznajomy, może przy­jaz­ny, może brutalny, jeszcze nie wiem jak mnie przywitasz... Te­rażniej­szość - mo­ja Przyjaciółko, naj­cenniej­szy darze, dob­rze, że jesteś! Chcę dbać o Ciebie, nie chce byś uciekła między palcami.. Oglądając się za Przeszłością, cze­kając na Niez­na­jomą Przyszłość, Te­raźniej­szość, nie pozwól stra­cić Ciebie z oczu! 


przeszłość- wy­dobyłam-z ciebie-to co najcenniejsze-pos­prząłam-gruzy-wyrównałam-ziemie-nie-zaw­sze-trak­to­wałaś-mnie-dobrze-nie
[email protected]przeszłość wy­dobyłamz ciebieto co najcenniejszepos­przątałamgruzywyrównałamziemieniezaw­szetrak­to­wałaśmniedobrzeniebędęci te­gowypominaćprzyszłość ta­jem­niczynieznajomymożeprzy­jaz­nybrutalnyjeszczenie wiemjak mnieprzywitaszte­rażniej­szość mo­japrzyjaciółkonaj­cenniej­szydarzedob­rzeże jesteśchcędbaćo ciebiechcebyśuciekłamiędzypalcamioglądając sięza przeszłościącze­kającna niez­na­jomąprzyszłośćte­raźniej­szośćnie pozwólstra­cićciebiez oczu  wy­dobyłam z ciebiez ciebie to co najcenniejszepos­przątałam gruzywyrównałam ziemienie zaw­szezaw­sze trak­to­wałaśtrak­to­wałaś mniemnie dobrzenie będębędę ci te­goci te­go wypominaćwypominać przyszłość ta­jem­niczy nieznajomymoże przy­jaz­nymoże brutalnyjeszcze nie wiemnie wiem jak mniejak mnie przywitaszprzywitasz te­rażniej­szość mo­ja przyjaciółkonaj­cenniej­szy darzechcę dbaćdbać o ciebienie chcechce byśbyś uciekłauciekła międzymiędzy palcamioglądając się za przeszłościącze­kając na niez­na­jomąna niez­na­jomą przyszłośćnie pozwól stra­cićstra­cić ciebie wy­dobyłam z ciebie to co najcenniejszenie zaw­sze trak­to­wałaśzaw­sze trak­to­wałaś mnietrak­to­wałaś mnie dobrzenie będę ci te­gobędę ci te­go wypominaćci te­go wypominać przyszłośćjeszcze nie wiem jak mnienie wiem jak mnie przywitaszjak mnie przywitasz te­rażniej­szośćchcę dbać o ciebienie chce byśchce byś uciekłabyś uciekła międzyuciekła między palcamicze­kając na niez­na­jomą przyszłośćnie pozwól stra­cić ciebie

Przyszłość jest zaw­sze po­ten­cjal­na, te­raźniej­szość i przeszłość – rzeczywista.Kocham przeszłość, po­nieważ za­wodzi mnie te­raźniej­szość i prze­ras­ta przyszłość. {4.01.2015} Te­raźniej­szość ob­ciążona jest przeszłością i brze­mien­na w przyszłość.Przeszłość bu­duje naszą te­raźniej­szość i przyszłość.Te­raźniej­szość re­setu­je przeszłość, for­mując przyszłość... Krys­ty­na A.Sz. 11.06.2016r.Mar­nuję te­raźniej­szość, wspo­minając przeszłość. Tracę przyszłość, ob­serwując ry­sy smut­nej teraźniejszości. 23.06.2011